Úradné oznamy

Výzva na zastavenie prác

E. Keller Markotánová, R. Keller- zimná záhrada- zastavenie prác Obec Hrnčiarske Zalužany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,  podľa § 102 ods. 5 písm. a)  stavebného zákona  v y z ý v a  stavebníkov Roberta Franza Kellera, […]

čítaj viac

Dotatočné povolenie zmeny stavby

Eva Keller Markotánová, Robert Keller – dodatočné povolenie zmeny stavby – rozhodnutie Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 a Čl. IX zák.č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v  súlade so zák. č. 71/1967  Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto R O […]

čítaj viac

Schválené VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie

VZN č. 1-2016 – nakladanie s odpadmi

čítaj viac

Schválený zaverečný účet obce za rok 2015 – zverejnenie

Záverečný účet obce za rok 2015 – schválený

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 27.5.2016 o 18.30 hod.

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),                                na deň 27.5.2016 (v piatok), o 18:30 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu : Otvorenie zasadnutia. Zistenie spôsobilosti […]

čítaj viac

Návrhy dokumentov, ktoré budú schvaľované na najbližšom zasadnutí OZ – zverejnenie (v prílohe)

Návrh VZN 1-2016 – nakladanie s odpadmi ;                                                                                                 […]

čítaj viac

Územné rozhodnutie: SSE – Zahustenie kioskovej TS

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A                 Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E       Navrhovateľ:  Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou ELPP s.r.o., so sídlom […]

čítaj viac

Oznámenie o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – verejná vyhláška.         Robert Franz Keller, r. Keller, nar. 30.12.1955, bytom Hrnčiarske Zalužany 294 a Eva Keller Markotánová, r. Markotánová, nar. 27.02.1962, bytom Hrnčiarske Zalužany 294, podali dňa 02.05.2016 na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch žiadosť o vydanie dodatočného povolenia pre […]

čítaj viac

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvánka na ústne pojednávanie – zahustenie kioskovej TS

Vec: Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvánka na ústne pojednávanie Dňa 11.04.2016 podal stavebník Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou ELPP s.r.o., so sídlom Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, IČO: 36426768 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 17.3.2016 – zverejnenie

Zapisnica_1_ 2016(8_2014_2018)_17_3_2016

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci