Úradné oznamy

Zámer predať pozemky – osobitný zreteľ

Z á m e r   o d p r e d a j a     nehnuteľného majetku obce Hrnčiarske Zalužany podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý je špecifikovaný nasledovne : nevyužité pozemky vo vlastníctve obce, na ktorých […]

čítaj viac

Zverejnenie návrhov VZN a rozpočtu na rok 2016

Vážení občania, v zmysle platných zákonov zverejňujeme návrhy VZN a rozpočet na rok 2016, ktoré budú schvaľované na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré je plánované na deň 11.12.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                         Navrh_VZN _c_3_ dane_ 2016;                                                                                                                                                                                                                                                                                      Navrh_VZN_c_4_2015   umiestnovanie_ volebnych_ plagatov;                                                                                                                                                                                                                                               Navrh_ VZN_ c_5_zapis_ZS;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Navrh_rozpocet_ 2016_ Prijmy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Navrh_rozpočet_ 2016_ Výdavky;

čítaj viac

Informácia o zadaní zákazky – projektová dokumentácia na kultúrny dom – zverejnenie

                    ZVEREJNENIE ZADANIA ZÁKAZIEK  NA  OBSTARANIE TOVAROV (PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA) v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov   P.č. Predmet zákazky Predpokladaná hodnota zákazky PHZ v € Termín zadania zákazky 1 Komplexné architektonické a projekčné služby pri projektovaní stavby: a) „Rekonštrukcia a modernizácia […]

čítaj viac

Informácia o zadaní zákazky – zverejnenie

ZVEREJNENIE ZADANIA ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV (PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA) v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov P.č. Predmet zákazky Predpokladaná hodnota zákazky PHZ v € Termín zadania zákazky 1 Kamerový systém v obci Hrnčiarske Zalužany 2530 18.11.15 Informácia o zadaní zákazky – Kamerový systém […]

čítaj viac

Zámer predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa – schválený

Z á m e r odpredaja  nehnuteľného majetku obce Hrnčiarske Zalužany podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa nevyužitý pozemok vo vlastníctve obce, v cudzom katastri, finančný výnos z predaja. Obec Hrnčiarske Zalužany zverejňuje zámer odpredaja nasledovného majetku obce – […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 6.11.2015, o 18:00 hod.

 P o z v á n k a                                                                                               […]

čítaj viac

Zámer predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa

Z á m e r    odpredaja  nehnuteľného majetku obce Hrnčiarske Zalužany podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa nevyužitý pozemok vo vlastníctve obce, v cudzom katastri, finančný výnos z predaja. Obec Hrnčiarske Zalužany zverejňuje zámer odpredaja nasledovného majetku obce […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 25.9.2015 – zverejnenie

Zapisnica_4_2015(5_ 2014_2018)_25 9 2015;  Zámer PHSR;  Dodatok č.2 k Zásadám používania súkromného motorového vozidla;   Rozpočtové opatrenie č .4 2015;

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 25.9.2015, o 18:00 hod.

 P o z v á n k a                                                                                                […]

čítaj viac

Stavebné povolenie Keller, Markotánová – zverejnenie

Obec Hrnčiarske Zalužany Obecný úrad č.90 980 12  Hrnčiarske Zalužany __________________________________________________________________________ Sp. zn. 460/2015/139-Ku                                                  Hrnčiarske Zalužany, 31.08.2015 Obec Hrnčiarske Zalužany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci