Úradné oznamy

Zverejnenie návrhu VZN č. 02/2015 a smernice č.03/2015(stočné), ktoré budú schvaľované na najbližšom zasadnutí OZ, dňa 26.6.2015

čítaj viac

Zámer odpredaja nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – zverejnenie

Z á m e r odpredaja nehnuteľného majetku obce Hrnčiarske Zalužany podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa : – chátrajúca budova vo vlastníctve obce, ňou nevyužiteľná, s nízkou zostatkovou hodnotou, do ktorej by obec musela investovať značné finančné prostriedky […]

čítaj viac

Verejná obchodná súťaž na prenájom pôdy vo vlastníctve obce – zverejnenie

Verejná obchodná súťaž na na prenájom pôdy vo vlastníctve obce Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch na svojom zasadnutí konanom dňa 24.4.2015, v súlade so zákonom č.138/1991 Z.z. o majetku obci a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrnčiarske Zalužany (č.01/2012), schválilo (uznesenie 02/2015, bod B/20) vypísanie verejnej obchodnej súťaže formou ponukového […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, konaného dňa 24.4.2015 – zverejnenie

Zápisnica 2-2015(3-2014-2018), 24.4.2015

čítaj viac

Zverejnenie schválených dokumentov

Na zasadnutí  Obecného zastupiteľstva, konanom dňa 24.4.2015 boli schválené nasledovné dokumenty: VZN č. 01/2015, Smernica č.02/2015; Záverečný účet obce za rok 2014.  Uvedené dokumenty zverejňujeme v prílohe.VZN 01-2015 o držaní a vedení psov – schválené;        Smernica 02-2015 Verejné obstarávanie – schválená;         Záverečný účet obce za rok 2014 – […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 24.4.2015, o 18:00 hod.

P o z v á n k a Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch na deň 24.4.2015 /piatok/, o 18:00 hod. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa […]

čítaj viac

Zverejnenie návrhov dokumentov, ktoré budú schvaľované na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva

Záverečný účet obce za rok 2014;     Návrh VZN 01-2015 o chove psov;     Návrh smernice č.02-2015 pre verejné obstarávanie

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, konaného dňa 6.3.2015 – zverejnenie

Zápisnica 1-2015(2-2014-2018) 6.3.2015

čítaj viac

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch č.1/2015, bod B/8 vyhlasuje termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Hrnčiarske Zalužany na deň 24. apríl 2015 Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra : 1) […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 6.3.2015, o 17:30 hod.

P o z v á n k a.    Nakoľko na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany (ďalej len “OZ”), zvolanom, podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), na deň 26.2.2015, nebolo OZ spôsobilé rokovať a uznášať sa (nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov), […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci