Úradné oznamy

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 29.10. 2021 (v piatok), o 16.30 hodine.

Pozvánka na zasadnutie OZ 29.10.2021 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch  na deň 29.10.2021 /piatok/, o 16:30. hod. Miesto zasadnutia: vo veľkej zasadačke OcÚ  (bývalé espresso). Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch […]

čítaj viac

Zverejnenie: N á v r h Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany

Návrh VZN o určení spádovej MŠ v zriaď. pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany

čítaj viac

Zverejnenie zámeru obce Hrnčiarske Zalužany – predaja pozemku z majetku obce

Obec  Hrnčiarske Zalužany  podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov, týmto: na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch  č. 3/2021 zo dňa 23.7.2021, bod B/5  zverejňuje : Zámer predaja nehnuteľnosti – pozemku z majetku obce : podľa § 9a ods. 8 písm. e/zákona č. 138/1991 Zb. o […]

čítaj viac

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č.543/2002 – výrub stromu E.Bolhová

Zverejnenie Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov            Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň […]

čítaj viac

Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrnčiarske Zalužany na 2. polrok 2021 – zverejnenie

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 – návrh

čítaj viac

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o výrube stromov

Rozhodnutie – výrub stromov – Bohuslavová Kamila

čítaj viac

Verejná vyhláška: stavebné povolenie rodinný dom Mgr. Daša Tóthová

Stavebné povolenie – Tóthová Dáša-Novostavba RD

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.7.2021 – zverejnenie

Zapisnica_3_2021(15_2018_2022)_23_7_2021

čítaj viac

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. – výrub stromov Bohuslavová

 Zverejnenie Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov           Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody […]

čítaj viac

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním – D.Tóthová

Tóthová Dáša-RD-začatie konania SP-UK

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci