Úradné oznamy

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE: „Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany“

Územné rozhodnutie – obec Hrnč. Zalužany-amfiteáter

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 6.3.2020 – zverejnenie

Zapisnica_1_2020_(8_2018_2022)_6_3_2020

čítaj viac

Upravená: Výzva na predloženie cenovej ponuky: Kompostáreň v obci Hrnčiarske Zalužany

.Výzva na predloženie cenovej ponuky – Hrnčiarske Zalužany príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk príloha č. 2. Zadanie s výkazom výmer príloha č. 3 Zmluva o dielo – návrh príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o subdodávkach príloha č.5 Projektová dokumentácia: Celková situácia Situácia_A3 SO 01_Oplotenie_A3 SO 02_plochy_A3 štitky-hl.stitok štitky-stitok SO01 štitky-stitok SO02 TS […]

čítaj viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: O Z N Á M E N I E o začatí územného konania o umiestnení stavby s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania splašková kanalizácia ul. Cintorínska

Oznámenie o začatí územného konania – splašková kanalizácia Cintorínska ul_

čítaj viac

Koronavírus COVID-19 – aktualizácia informácii 1

V prílohách zverejňujeme aktuálne informácie týkajúce sa opatrení súvisiacich s vírusom: Manuál – volania občanov – koronavírus – KS IZS OS zložiek rozhodnutie HH SR karantena 12_03_2020 ÚKŠ-12 03 2020 suhrn-opatreni Uznesenie vlády SR č. 111 (003)

čítaj viac

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – rekonštrukcia detského ihriska v MŠ

zapisnica-z-vyhodnotenia-ponukRekonštrukcia detského ihriska v MŠ

čítaj viac

Koronavírus COVID-19 – usmernenie

Ústredný krízový štáb od 10. marca 2020 oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Týka sa to aj verejných bohoslužieb v katolíckej aj v evanjelickej cirkvi. Zároveň nariadil povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z postihnutých krajín a to z Talianska, Číny, Južnej Kórei a Iránu. Dobrovoľnú karanténu by mali zvážiť všetci, […]

čítaj viac

Informácia o projekte: Kompostáreň v obci Hrnčiarske Zalužany

web_informácia Hrnčiarske Zalužany    

čítaj viac

Verejná vyhláška o začatí konania o umiestnení líniovej stavby a o nariadení ústneho pojednávania – cyklotrasa

Verejná vyhláška – územné konanie cyklotrasa

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 6.3.2020, o 17:00 hodine.

Pozvánka na OZ 6.3.2020  P o z v á n k a           Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                 na deň 6.3.2020 /piatok/, o 17:00. hod.            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci