Úradné oznamy

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 6.3.2015, o 17:30 hod.

P o z v á n k a.    Nakoľko na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany (ďalej len “OZ”), zvolanom, podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), na deň 26.2.2015, nebolo OZ spôsobilé rokovať a uznášať sa (nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov), […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 26.2.2015 (vo štvrtok) o 17:30 hodine

Pozvánka na zasadnutie OZ 26.2.2015

čítaj viac

Zverejnenie informácii o verejnom obstarávaní – súhrnná správa o zákazkach podľa § 9 ods.9 ZVO za obdobie 1.10.2014-31.12.2014

Súhrnná správa o zákazkach 4.Q.2014

čítaj viac

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, konaného dňa 12.12.2014

Zápisnica 6-2014 (1-2014-2018),12.12.2014

čítaj viac

Prehľad sadzieb ďalších miestnych poplatkov.

Prehľad ďalších miestnych poplatkov 2015

čítaj viac

Schválený rozpočet obce na rok 2015 – zverejnenie

Schválený rozpočet – príjmy 2015 ; Schválený rozpočet – výdavky 2015

čítaj viac

Zverejnenie schváleného VZN č. 03/2014 o o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2015.

VZN dane 2015 – schválené;                        Prehľad sadzieb daní 2015;

čítaj viac

Informácia o začatí správneho konania – výrub stromov

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov   Mesto Poltár, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu […]

čítaj viac

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční v piatok, 12.12.2014, o 17:00 hodine.

P o z v á n k a Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch na deň 12.12.2014 /piatok/, o 17:00. hod. Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude […]

čítaj viac

Zadanie zákazky na obstaranie tovaru: zemný plyn – zverejnenie

V súlade s § ods.9 zákona  č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňujeme informáciu o zadaní zákazky  ”Dodávka zemného plynu  Hrnčiarske Zalužany 2015″ (v prílohe). Informácia o zadaní zákazky – dodávka plynu na rok 2015

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci