Úradné oznamy

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie – verejná vyhláška

Obec Hrnčiarske Zalužany Obecný úrad Hrnčiarske Zalužany Hlavná 90 980 12  Hrnčiarske Zalužany _____________________________________________________________________________________ Sp. zn.             460/2015/139-Ku                                                               Hrnčiarske Zalužany, 29.07.2015 .                                                                   […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva HZ, konaného dňa 26.6.2015 – zverejnenie

Zápisnica_3_2015(4_2014_2018)_ 26.6.2015

čítaj viac

Zverejnenie schválených dokumentov

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, konanom dňa 26.6.2015, boli schválené nasledovné dokumenty: VZN č. 02/2015  – odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci H.Zalužany; Smernica č.03/2015 – o poplatkoch za odvádzanie a čistenie odpadových vôd; Vnútorný predpis č.01/2015 – zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov. Schválené dokumenty sú v prílohe: VZN č.02-2015- odvádzanie […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 26.6.2015, o 18:00 hod.

P o z v á n k a Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, na deň 26.6.2015 /piatok/, o 18:00 hod. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ), sa bude […]

čítaj viac

Zverejnenie návrhu VZN č. 02/2015 a smernice č.03/2015(stočné), ktoré budú schvaľované na najbližšom zasadnutí OZ, dňa 26.6.2015

čítaj viac

Zámer odpredaja nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – zverejnenie

Z á m e r odpredaja nehnuteľného majetku obce Hrnčiarske Zalužany podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa : – chátrajúca budova vo vlastníctve obce, ňou nevyužiteľná, s nízkou zostatkovou hodnotou, do ktorej by obec musela investovať značné finančné prostriedky […]

čítaj viac

Verejná obchodná súťaž na prenájom pôdy vo vlastníctve obce – zverejnenie

Verejná obchodná súťaž na na prenájom pôdy vo vlastníctve obce Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch na svojom zasadnutí konanom dňa 24.4.2015, v súlade so zákonom č.138/1991 Z.z. o majetku obci a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrnčiarske Zalužany (č.01/2012), schválilo (uznesenie 02/2015, bod B/20) vypísanie verejnej obchodnej súťaže formou ponukového […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, konaného dňa 24.4.2015 – zverejnenie

Zápisnica 2-2015(3-2014-2018), 24.4.2015

čítaj viac

Zverejnenie schválených dokumentov

Na zasadnutí  Obecného zastupiteľstva, konanom dňa 24.4.2015 boli schválené nasledovné dokumenty: VZN č. 01/2015, Smernica č.02/2015; Záverečný účet obce za rok 2014.  Uvedené dokumenty zverejňujeme v prílohe.VZN 01-2015 o držaní a vedení psov – schválené;        Smernica 02-2015 Verejné obstarávanie – schválená;         Záverečný účet obce za rok 2014 – […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 24.4.2015, o 18:00 hod.

P o z v á n k a Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch na deň 24.4.2015 /piatok/, o 18:00 hod. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci