Úradné oznamy

Informácia o začatí správneho konania – výrub stromov

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov   Mesto Poltár, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu […]

čítaj viac

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční v piatok, 12.12.2014, o 17:00 hodine.

P o z v á n k a Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch na deň 12.12.2014 /piatok/, o 17:00. hod. Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude […]

čítaj viac

Zadanie zákazky na obstaranie tovaru: zemný plyn – zverejnenie

V súlade s § ods.9 zákona  č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňujeme informáciu o zadaní zákazky  ”Dodávka zemného plynu  Hrnčiarske Zalužany 2015″ (v prílohe). Informácia o zadaní zákazky – dodávka plynu na rok 2015

čítaj viac

Návrh rozpočtu na rok 2015 – zverejnenie

prijmyrozpoctu2015;     vydavkyrozpocet2015

čítaj viac

Zverejnenie návrhu VZN č. 03/2014 o o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2015.

Návrh VZN k miestnym daniam pre rok 2015

čítaj viac

Výzva na predloženie ponuky – zemný plyn 2015

Obec Hrnčiarske Zalužany vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa § 155 m ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní, na dodávku tovaru  – zemného plynu , podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príloha:Výzva na predloženie ponuky zemný plyn 2015 Zverejnenie […]

čítaj viac

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín – oznámenie o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.   Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch zo dňa 24.10.2014

Zápisnica 5-2014 (25-2010-2014) 24.10.2014

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch bude 24.10.2014

Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 24.10.2014, o17.30hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa. 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 4. Schválenie programu zasadnutia OZ. […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch zo dňa 10.10.2014

Zápisnica 4-2014 (24-2010-2014), 10.10.2014

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci