Úradné oznamy

Zmena termínu pre dokončenie stavby

Zmena termínu dokončenia stavby – XAV s.r.o.- Bioplynová stanica 1;  Zmena termínu dokončenia stavby XAV s.r.o.- Bioplynová stanica 2;  Zmena termínu dokončenia stavby XAV s.r.o.- Bioplynová stanica 3

čítaj viac

Zverejnenie informácii o verejnom obstarávaní – súhrnná správa o zákazkach podľa § 9 ods.9 ZVO za obdobie 1.10.2013-31.12.2013

Súhrnná správa o zákazkach 4.Q.2013

čítaj viac

Zverejnenie schváleného rozpočtu na rok 2014

Schválený rozpočet 2014 – príjmy; Schválený rozpočet 2014-výdavky

čítaj viac

Zverejnenie schváleného VZN 03/2013 – o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2014.

VZN – miestne dane na rok 2014 – schválené

čítaj viac

Zadanie zákazky na obstaranie tovaru – zemný plyn

V súlade s § ods.9 zákona  č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňujeme informáciu o zadaní zákazky  ”Dodávka zemného plynu  Hrnčiarske Zalužany 2014″ (v prílohe). Informácia o zadaní zákazky – dodávka plynu na rok 2014

čítaj viac

Výzva na predloženie ponuky – zemný plyn 2/PPVO-2013

Obec Hrnčiarske Zalužany vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa § 155 m ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní, na dodávku tovaru  – zemného plynu , podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, platné od 01.07.2013. Príloha:Výzva na predloženie ponuky zemný […]

čítaj viac

Zverejnenie návrhu rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014

čítaj viac

Zverejnenie návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2014.

Návrh VZN – miestne dane na rok 2014

čítaj viac

Zverejnenie schváleného VZN 02/2013 – o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Hrnčiarske Zalužany.

VZN č. 2-2013

čítaj viac

Zverejnenie Návrhu VZN 02/2013 – o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Hrnčiarske Zalužany.

Návrh VZN č 02-2013

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci