Úradné oznamy

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 4.3.2021 – zverejnenie

Zápisnica_1_2021_(13_2018_2022)_4_3_2021

čítaj viac

Verejná vyhláška – Cyklotrasa Poltár – Rimavská Sobota, oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania miestneho zisťovania

Cyklotrasa – stavebné povolenie, oznámenie o začatí konania

čítaj viac

Zverejnenie – výrub stromu Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – V.Bakšová            Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté […]

čítaj viac

Štandardy kvality – čistiareň odpadových vôd za rok 2020 – oznámenie

Obec Hrnčiarske Zalužany dodržala v r.2020 na 100% úroveň kvality odvádzania odpadovej vody podľa § 3 ods.1 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 4.3.2021 (vo štvrtok), o 16.30 hodine.

Pozvánka na OZ 4.3.2021: Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                 na deň 4.3.2021 /štvrtok/, o 16:30. hod. […]

čítaj viac

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2020 – zverejnenie

Vytriedenie KO za rok 2020 Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2020 v zmysle §4 odst. 6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov:   Obec Hrnčiarske Zalužany  má  za rok 2020  úroveň vytriedenia komunálnych odpadov:  25,58% 

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 11.12.2020 – zverejnenie

Zapisnica_5_2020_(12_2018_2022)_11_12_2020

čítaj viac

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou, podľa117 ZVO za obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2020

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 4.Q.2020

čítaj viac

Stavebné povolenie a povolenie na osobitné užívanie vôd “Rekonštrukcia ČOV Hrnčiarske Zalužany” – zverejnenie.

Stavebné povolenie rekonštrukcia ČOV

čítaj viac

Zverejnenie dokumentov schválených na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 11.12.2020.

VZN č.022020 o miestnych daniach a poplatku za KO na rok 2021 – schválené; Rozpočet na rok 2021-schválený; Schválené poplatky na rok 2021.

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci