Úradné oznamy

Návrh VZN č.1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie.

čítaj viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania „Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany“

Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany – oznámenie o začatí konania – verejná vyhláška

čítaj viac

Verejná vyhláška: Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E: Líniová stavba – „Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár“

UR – BBSK – Cyklotrasa Rim. Sobota-Poltár

čítaj viac

Verejná vyhláška: Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E – Líniová stavba HRNČIARSKE ZALUŽANY, ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ul. CINTORÍNSKA.

Územné rozhodnutie – Obec Hrnč. Zalužany-kanalizácia ul. Cintorínska

čítaj viac

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ZVO za obdobie od 01.01.2020 do 31.03.2020

Súhrnná správa o zákazkach 1.Q.2020

čítaj viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE: „Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany“

Územné rozhodnutie – obec Hrnč. Zalužany-amfiteáter

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 6.3.2020 – zverejnenie

Zapisnica_1_2020_(8_2018_2022)_6_3_2020

čítaj viac

Upravená: Výzva na predloženie cenovej ponuky: Kompostáreň v obci Hrnčiarske Zalužany

.Výzva na predloženie cenovej ponuky – Hrnčiarske Zalužany príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk príloha č. 2. Zadanie s výkazom výmer príloha č. 3 Zmluva o dielo – návrh príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o subdodávkach príloha č.5 Projektová dokumentácia: Celková situácia Situácia_A3 SO 01_Oplotenie_A3 SO 02_plochy_A3 štitky-hl.stitok štitky-stitok SO01 štitky-stitok SO02 TS […]

čítaj viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: O Z N Á M E N I E o začatí územného konania o umiestnení stavby s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania splašková kanalizácia ul. Cintorínska

Oznámenie o začatí územného konania – splašková kanalizácia Cintorínska ul_

čítaj viac

Koronavírus COVID-19 – aktualizácia informácii 1

V prílohách zverejňujeme aktuálne informácie týkajúce sa opatrení súvisiacich s vírusom: Manuál – volania občanov – koronavírus – KS IZS OS zložiek rozhodnutie HH SR karantena 12_03_2020 ÚKŠ-12 03 2020 suhrn-opatreni Uznesenie vlády SR č. 111 (003)

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci