Úradné oznamy

Verejná vyhláška: Územné rozhodnutie “HRNČIARSKE ZALUŽANY, ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ul. NOVÁ“

Územné rozhodnutie Obec Hrnč. Zalužany-splašková kanalizácia Nová ul_

čítaj viac

Komunálne voľby 2018: zverejnenie počtu obyvateľov, počtu volebných obvodov a počtu poslancov

Volebný obvod a počet poslancov;     zverejnenie počtu obyvateľov

čítaj viac

Výzva na predkladanie ponúk: “Vybudovanie detského ihriska v parku” Hrnčiarske Zalužany

Výzva_na_predkladanie_ponúk_Vybudovanie_detskeho_ihriska_v_parku_HZ Príloha_č.1 Príloha_č.2_Zmluva_o_dielo Príloha_č.3_Použité_materiály Priloha_č.4_Výkaz_Výmer_Vybudovanie_detského_ihriska_v_parku Príloha č.5 – projektová dokumentácia 01_CELKOVÁ_SITUÁCIA_STAVBY TL_01 TL_02 TL_03

čítaj viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N I E o začatí konania o umiestnení stavby a o nariadení ústneho pojednávania „HRNČIARSKE ZALUŽANY, ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ul. NOVÁ“,

Splašková kanalizácia ul. Nová – oznámenie o začatí konania UK

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie OZ v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 20.7.2018, o 18.00 hodine

Pozvánka na OZ 20.7.2018 Hrnčiarske Zalužany 13.7.2018. Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),                                na deň […]

čítaj viac

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia č. 02/2018 (ďalej len VZN) o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie

Návrh VZN 022018 o poplatkoch v MŠŠJ ŠKD

čítaj viac

Komunitný plán sociálnych služieb obce Hrnčiarske Zalužany 2018-2023 – zverejnenie

Hrnčiarske_Zalužany-Komunitný_plán-2018_2023

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 18.5.2018-zverejnenie

Zapisnica_2_2018(19_2014_2018)_18_5_2018

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie OZ v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 18.5.2018, o 18.00 hodine

Pozvánka na OZ 18.5.2018 Hrnčiarske Zalužany 10.5.2018 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),                                […]

čítaj viac

Výzva na predkladanie ponúk: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Hrnčiarske Zalužany

Príloha č.1 Špecifikácia – a_Architektúra Príloha č.1 Špecifikácia – b_TS Príloha č.1 Špecifikácia – c_prípojky Príloha_č.4_Návrh_zmluvy_o_dielo Výzva_na_predkladanie_ponúk_Hasičská_zbrojnica_HZ Príloha č. 2 – Návrh_na_plnenie_kritérii Príloha č.3 Štruktúrovaný rozpočet _Výkaz_Výmer Príloha_č.4_Návrh_zmluvy_o_dielo

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci