Dotatočné povolenie zmeny stavby

Dotatočné povolenie zmeny stavby

Eva Keller Markotánová, Robert Keller – dodatočné povolenie zmeny stavby – rozhodnutie Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 a Čl. IX zák.č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v  súlade so zák. č. 71/1967  Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto R O Z H O D N U T I E: Žiadatelia: Robert Franz Keller, r. Keller, nar. 30.12.1955, bytom Hrnčiarske Zalužany 294 a Eva Keller Markotánová, r. Markotánová, nar. 27.02.1962, bytom Hrnčiarske Zalužany 294

podali dňa 02.05.2016 na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch žiadosť o vydanie dodatočného povolenia pre zmenu stavby „Prestavba rodinného domu“ na pozemkoch C-KN parc.č. 514, parc.č. 515 – LV č. 796 (KN-E parc.č. 103 – LV č. 844), C-KN parc.č. 513 (KN-E parc.č. 101/1 – LV č. 797), C-KN parc.č. 512 (KN-E parc.č. 101/2 – LV č. 844) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby.

 Stavba „Prestavba rodinného domu“ na pozemkoch C-KN parc.č. 514, parc.č. 515 – LV č. 796 (KN-E parc.č. 103 – LV č. 844), C-KN parc.č. 513 (KN-E parc.č. 101/1 – LV č. 797), C-KN parc.č. 512 (KN-E parc.č. 101/2 – LV č. 844) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, pre stavebníkov Robert Franz Keller r. Keller nar. 30.12.1955, bytom Hrnčiarske Zalužany 294 a Eva Keller Markotánová r. Markotánová, bytom Hrnčiarske Zalužany 294, bola povolená obcou Hrnčiarske Zalužany dňa 31.08.2015 pod č. 460/2015/139-Ku. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.10.2015.

Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný stavebný úrad po posúdení žiadosti o vydanie povolenia dodatočného povolenia zmeny stavby podľa § 88a, § 68, §62, §63   stavebného zákona a po preskúmaní predmetu žiadosti  rozhodol, že podľa § 68 odst.1, § 88a ods. 4  stavebného zákona DODATOČNE     POVOĽUJE zmenu stavby „Prestavba rodinného domu“ na pozemkoch C-KN parc.č. 514, parc.č. 515 – LV č. 796 (KN-E parc.č. 103 – LV č. 844), C-KN parc.č. 513 (KN-E parc.č. 101/1 – LV č. 797), C-KN parc.č. 512 (KN-E parc.č. 101/2 – LV č. 844) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany v tomto rozsahu – zmena stavby sa týka stavebného objektu SO – 01 Rodinný dom. Zmenila sa miestnosť 1.04 zimná záhrada. Zmenilo sa zakladanie prístavby oproti pôvodného návrhu, zrušili sa vnútorné schody medzi pôvodnou budovou a prístavbou. S realizáciou tejto zmeny je celá plocha rodinného domu v jednej úrovni, kvôli bezbariérovosti. Ďalšia zmena sa týka tvaru strechy nad prístavbou na zimnej záhrade, kde je namiesto pultovej strechy zrealizovaná sedlová strecha. Strecha je identická ako na prístavbe, kde sa nachádza kotolňa a kúpeľňa. Pre dokončenie stavby obec Hrnčiarske Zalužany primerane podľa ustanovenia § 88a ods. 4 stavebného zákona  doplňuje túto podmienku: Zrážkové vody odtekajúce z povrchových častí stavby a z prislúchajúceho pozemku stavby odvádzať tak, aby nemohli spôsobovať škody na cudzích nehnuteľnostiach, za preukázateľné zavinenie spôsobených škôd v plnej miere zodpovedá vlastník stavby. Ostatné podmienky stavebného povolenia ostávajú nezmenené. Námietky účastníkov konania, od spoluvlastníkov budovy bez súpisného čísla na parc.č. 503 katastrálne územie Hrnčiarske Zalužany: Námietka č. 1 – od Evy Križovej, T. Vansovej 6, Lučenec: „Nesúhlasím s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Mám za to, že stavba je svojvoľne uskutočňovaná v rozpore s platným stavebným povolením (najmä jej predná časť do ulice ale nielen tá) zasahuje stavba svojou strechou  nad pozemok tretích stavieb, v tomto prípade najmä nad pozemok CKN 503 (katastrálne územie Hrnčiarske Zalužany – vedený na LV č. 654), ktorý je aj v mojom podielovom spoluvlastníctve, a to bez toho, aby mali stavebníci akýkoľvek právny vzťah k týmto pozemkom. Mám za to, že nikto nemôže obmedziť moje vlastnícke právo inak ako v súlade s ústavou a zákonom a teda nemôže moje vlastnícke právo obmedziť tým, že nad pozemok a na ňom stojacu stavbu, ktoré sú aj v mojom spoluvlastníctve umiestni svoju stavbu (strechu).“  Námietka č. 2 – od Anny Stierankovej, Šintavská 12, Bratislava: „Dávam nesúhlas k dodatočnému povoleniu zmeny tvaru strechy, kde namiesto pultovej strechy je zrealizovaná sedlová strecha, ktorá presahuje na pozemok parcely č. 503, ktorý je našim vlastníctvom. Žiadam o pozastavenie stavby.“ Námietka č. 3 – od Ladislava Talána, Hrnčiarske Zalužany 134 v zastúpení Ing. Petrom Košťálikom, bytom Hrnčiarske Zalužany 130: „ Je zjavné, že stavba nekorešponduje so stavebným povolením. Strecha celej stavby rodinného domu, najmä prístavby zimnej záhrady zasahuje nad susedný pozemok – najmä CKN 503 k.ú. Hrnčiarske Zalužany vedenej an LV č. 654. Na uvedenom pozemku sa nachádza budova, ktorej spoluvlastníkom v ¼ som aj ja. Medzi budovami je ulička široká cca 70 cm, z ktorej cca 50 cm je na parcele č.  503 a cca 20 cm na parcele 515, no strecha zimnej záhrady a rodinného domu presahuje hranicu pozemkov tak, že je až nad strechu budovy na parcele 503. Nazdávam sa, že týmto je obmedzené moje vlastnícke právo a preto sa dožadujem nápravy v tom zmysle, aby strecha bola upravená tak, aby nezasahovala nad pozemok, ktorého som spoluvlastníkom. Žľab na streche je umiestnený tak, že všetka voda stekala na strechu našej budovy až po námietkach v marci 2016 starostom obce a mnou otočili stavebníci výpust  žľabu na svoju stranu, no voda z neho aj tak tečie do uličky, ktorá je z väčšej časti naša. Čo sa týka uličky, nie je pravda, že betónový podklad je starší ako pani Keller Markotánová, pretože tam betón vôbec nebol. Mám podozrenie, že pod betónom (v zemi) je umiestnené nejaké potrubie, pretože na stene stavby boli vývody plastové, ktoré vedú do zeme. Nemal by som námietku, ak by potrubie akékoľvek vedené uličkou viedlo parcelou stavebníkov, ale pri šírke ich časti cca 20 cm je to prakticky nemožné. Ešte čo sa týka zimnej záhrady stavebníci vedeli už jeseni 2015, že bol vybetónovaný podklad pod zimnou záhradou, no o zmenu požiadali až 2.5.2016 po námietkach vznesených 25.04.2016. Čo sa týka námietky p. Keller Markotánovej ohľadom montáže žľabu na našu budovu podotýkam, že my sme nerekonštruovali budovu a z našej budovy im voda netečie na ich budovu. Keby tomu tak bolo ich budova bola dávno zrútená, lebo je stavaná z váľkov  pred viac ako 50 rokmi. Budova je situovaná tak, že stena je na hranici pozemku, ukončenie strechy má vyzerať úplne inak“.  Námietka č. 4 od Mgr. Boženy Košťálikovej, bytom Hrnčiarske Zalužany 130: „Stavba je v rozpore s pôvodným stavebným povolením. Sme toho názoru, že stavba zasahuje svojou strechou nad pozemky tretích osôb, v tomto prípade najmä nad pozemok CKN 503 katastrálne územie Hrnčiarske Zalužany vedený na LV č. 654, ktorý je v mojom  podielovom spoluvlastníctve a to bez toho, aby mali stavebníci akýkoľvek právny vzťah k týmto pozemkom. Stavba zasahuje svojou strechou na viacerých miestach dokonca nad existujúcu stavbu na pozemku. Vzniká teda stav, kedy stavba zasahuje do vlastníckych práv tretích osôb tak, že týmto znemožňuje riadne užívať ich vlastníctvo – pozemok v celej šírke a v prípade rekonštrukčných prác alebo umiestnenia akýchkoľvek vyšších vecí toto znemožňuje. Je pravdepodobné, že v uličke medzi domami boli a sú realizované vedenia inžinierskych sietí opäť de facto na pozemku, ktorý je vo vlastníctve tretích osôb. Stavba je na viacerých miestach realizovaná v úplnom rozpore v pôvodnom konaní predloženou stavebnou dokumentáciou a to napr. odtok dažďovej vody je riešený už dnes iným spôsobom ako bol navrhnutý. Stĺpy strechy nad prístavbou altánku sa zmenili na plnú stenu, inžinierske siete sú riešené úplne iným spôsobom ako v projektovej dokumentácii a sú umiestnené a trasované úplne inde ako bolo pôvodne zamýšľané. Podľa samotného vyjadrenia stavebníkov stavby je prístavba zimnej záhrady, ktorá je pravdepodobne riadnou obytnou miestnosťou riešená výškovo úplne inak, teda už základové doska je podstatne zdvihnutá. A iné podstatné detaily, ktoré je podľa nášho názoru nevyhnutne zistiť na mieste samom.“  Rozhodnutie o námietkach – námietky č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 sa zamietajú ako neopodstatnené. V zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č. 61 bol správny poplatok 150,-€ zaplatený v hotovosti (trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60). O d ô v o d n e n i e :

 Robert Franz Keller, r. Keller, nar. 30.12.1955, bytom Hrnčiarske Zalužany 294 a Eva Keller Markotánová, r. Markotánová, nar. 27.02.1962, bytom Hrnčiarske Zalužany 294 podali dňa 02.05.2016 na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch žiadosť o vydanie dodatočného povolenia pre zmenu stavby „Prestavba rodinného domu“ na pozemkoch C-KN parc.č. 514, parc.č. 515 – LV č. 796 (KN-E parc.č. 103 – LV č. 844), C-KN parc.č. 513 (KN-E parc.č. 101/1 – LV č. 797), C-KN parc.č. 512 (KN-E parc.č. 101/2 – LV č. 844) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby.

Stavba „Prestavba rodinného domu“ na pozemkoch C-KN parc.č. 514, parc.č. 515 – LV č. 796 (KN-E parc.č. 103 – LV č. 844), C-KN parc.č. 513 (KN-E parc.č. 101/1 – LV č. 797), C-KN parc.č. 512 (KN-E parc.č. 101/2 – LV č. 844) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, pre stavebníkov Robert Franz Keller r. Keller nar. 30.12.1955, bytom Hrnčiarske Zalužany 294 a Eva Keller Markotánová r. Markotánová, bytom Hrnčiarske Zalužany 294, bola povolená obcou Hrnčiarske Zalužany dňa 31.08.2015 pod č. 460/2015/139-Ku. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.10.2015.

Obec Hrnčiarske Zalužany, zastúpená starostom Ing. Branislavom Nociarom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), podľa  § 88a/, § 61 stavebného zákona oznámila oznámením zo dňa 10.05.2016 začatie konania o dodatočnom povolení dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre správne posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe miestne pomery, stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania boli upozornení, že môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská  ku žiadosti uplatniť do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. Dotknuté orgány štátnej a verejnej správy mohli oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania, inak v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia a že ich stanovisko k predmetnej stavbe je kladné. Do podkladov konania bolo možné nahliadnuť v pracovných dňoch na Spoločnom obecnom úrade v Poltári, Železničná 489/1. Toto oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 26 ods. 1 zák.č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v súčinnosti s ustanovením § 61 ods.4 zák..č. 50/1976 Z.z. v platnom znení o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák.č. 71/1967 Zb. v platnom znení o správnom konaní bolo toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hrnčiarske Zalužany a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohoto oznámenia účastníkom konania. Toto oznámenie bolo súčasne zverejnené na internetovej stránke obce Hrnčiarske Zalužany. V ustanovení § 68 v ods. 2 stavebného zákona je uvedené, že na konanie o zmene sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní. V stanovenej lehote boli doručené námietky účastníkov konania a to od spoluvlastníkov budovy bez súpisného čísla na parc.č. 503 katastrálne územie Hrnčiarske Zalužany: Námietka č. 1 – od Evy Križovej, T. Vansovej 6, Lučenec: „ Nesúhlasím s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Mám za to, že stavba je svojvoľne uskutočňovaná v rozpore s platným stavebným povolením (najmä jej predná časť do ulice ale nielen tá) zasahuje stavba svojou strechou  nad pozemok tretích stavieb, v tomto prípade najmä nad pozemok CKN 503 (katastrálne územie Hrnčiarske Zalužany – vedený na LV č. 654), ktorý je aj v mojom podielovom spoluvlastníctve, a to bez toho, aby mali stavebníci akýkoľvek právny vzťah k týmto pozemkom.. Mám za to, že nikto nemôže obmedziť moje vlastnícke právo inak ako v súlade s ústavou a zákonom a teda nemôže moje vlastnícke právo obmedziť tým, že nad pozemok a na ňom stojacu stavbu, ktoré sú aj v mojom spoluvlastníctve umiestni svoju stavbu (strechu).“ Námietka č. 2 – od Anny Stierankovej, Šintavská 12, Bratislava: „Dávam nesúhlas k dodatočnému povoleniu zmeny tvaru strechy, kde namiesto pultovej strechy je zrealizovaná sedlová strecha, ktorá presahuje na pozemok parcely č. 503, ktorý je našim vlastníctvom. Žiadam o pozastavenie stavby.“ Námietka č. 3 – od Ladislava Talána, Hrnčiarske Zalužany 134 v zastúpení Ing. Petrom Košťálikom, bytom Hrnčiarske Zalužany 130: „Je zjavné, že stavba nekorešponduje so stavebným povolením. Strecha celej stavby rodinného domu, najmä prístavby zimnej záhrady zasahuje nad susedný pozemok – najmä CKN 503 k.ú. Hrnčiarske Zalužany vedenej na LV č. 654. Na uvedenom pozemku sa nachádza budova, ktorej spoluvlastníkom v ¼ som aj ja. Medzi budovami je ulička široká cca 70 cm, z ktorej cca 50 cm je na parcele č.  503 a cca 20 cm na parcele 515, no strecha zimnej záhrady a rodinného domu presahuje hranicu pozemkov tak, že je až nad strechu budovy na parcele 503. Nazdávam sa, že týmto je obmedzené moje vlastnícke právo a preto sa dožadujem nápravy v tom zmysle, aby strecha bola upravená tak, aby nezasahovala nad pozemok, ktorého som spoluvlastníkom. Žľab na streche je umiestnený tak, že všetka voda stekala na strechu našej budovy až po námietkach v marci 2016 starostom obce a mnou otočili stavebníci výpust  žľabu na svoju stranu, no voda z neho aj tak tečie do uličky, ktorá je z väčšej časti naša. Čo sa týka uličky, nie je pravda, že betónový podklad je starší ako pani Keller Markotánová, pretože tam betón vôbec nebol. Mám podozrenie, že pod betónom (v zemi) je umiestnené nejaké potrubie, pretože na stene stavby boli vývody plastové, ktoré vedú do zeme. Nemal by som námietku, ak by potrubie akékoľvek vedené uličkou viedlo parcelou stavebníkov, ale pri šírke ich časti cca 20 cm je to prakticky nemožné. Ešte čo sa týka zimnej záhrady stavebníci vedeli už jeseni 2015, že  bol vybetónovaný podklad pod zimnou záhradou, no o zmenu požiadali až 2.5.2016 po námietkach vznesených 25.04.2016. Čo sa týka námietky p. Keller Markotánovej ohľadom montáže žľabu na našu budovu podotýkam, že my sme nerekonštruovali budovu a z našej budovy im voda netečie na ich budovu. Keby tomu tak bolo ich budova bola dávno zrútená, lebo je stavaná z váľkov  pred viac ako 50 rokmi. Budova je situovaná tak, že stena je na hranici pozemku, ukončenie strechy má vyzerať úplne inak.“ Námietka č. 4 od Mgr. Boženy Košťálikovej, bytom Hrnčiarske Zalužany 130: „Stavba je v rozpore s pôvodným stavebným povolením. Sme toho názoru, že stavba zasahuje svojou strechou nad pozemky tretích osôb, v tomto prípade najmä nad pozemok CKN 503 katastrálne územie Hrnčiarske Zalužany vedený na LV č. 654, ktorý je v mojom  podielovom spoluvlastníctve a to bez toho, aby mali stavebníci akýkoľvek právny vzťah k týmto pozemkom. Stavba zasahuje svojou strechou na viacerých miestach dokonca nad existujúcu stavbu na pozemku. Vzniká teda stav, kedy stavba zasahuje do vlastníckych práv tretích osôb tak, že týmto znemožňuje riadne užívať ich vlastníctvo – pozemok v celej šírke a v prípade rekonštrukčných prác alebo umiestnenia akýchkoľvek vyšších vecí toto znemožňuje. Je pravdepodobné, že v uličke medzi domami boli a sú realizované vedenia inžinierskych sietí opäť de facto na pozemku, ktorý je vo vlastníctve tretích osôb. Stavba je na viacerých miestach realizovaná v úplnom rozpore v pôvodnom konaní predloženou stavebnou dokumentáciou a to napr. :- odtok dažďovej vody je riešený už dnes iným spôsobom ako bol navrhnutý. Stĺpy strechy nad prístavbou altánku sa zmenili na plnú stenu, inžinierske siete sú riešené úplne iným spôsobom ako v projektovej dokumentácii a sú umiestnené a trasované úplne inde ako bolo pôvodne zamýšľané. Podľa samotného vyjadrenia stavebníkov stavby je prístavba zimnej záhrady, ktorá je pravdepodobne riadnou obytnou miestnosťou riešená výškovo úplne inak, teda už základové doska je podstatne zdvihnutá. A iné podstatné detaily, ktoré je podľa nášho názoru nevyhnutne zistiť na mieste samom.“  Stavebný úrad zamietol všetky námietky ako neopodstatnené z nasledujúcich dôvodov. Stavba „Prestavba rodinného domu“ na pozemkoch C-KN parc.č. 514, parc.č. 515 – LV č. 796 (KN-E parc.č. 103 – LV č. 844), C-KN parc.č. 513 (KN-E parc.č. 101/1 – LV č. 797), C-KN parc.č. 512 (KN-E parc.č. 101/2 – LV č. 844) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, pre stavebníkov Robert Franz Keller r. Keller nar. 30.12.1955, bytom Hrnčiarske Zalužany 294 a Eva Keller Markotánová r. Markotánová, bytom Hrnčiarske Zalužany 294, bola povolená obcou Hrnčiarske Zalužany dňa 31.08.2015 pod č. 460/2015/139-Ku. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.10.2015. V tomto stavebnom povolení bola povolená aj prístavba zimnej záhrady. Na základe podnetu od Mgr. Boženy Košťálikovej, bytom Hrnčiarske Zalužany 130 bolo uskutočnené ústne pojednávanie s miestnym šetrením dňa 25.04.2016. Zistené bolo, že sa zmenilo zakladanie prístavby oproti pôvodného návrhu, zrušili sa vnútorné schody medzi pôvodnou budovou a prístavbou. S realizáciou tejto zmeny je celá plocha rodinného domu v jednej úrovni, kvôli bezbariérovosti. Ďalšia zmena sa týka tvaru strechy nad prístavbou na zimnej záhrade, kde je namiesto pultovej strechy zrealizovaná sedlová strecha. Strecha je identická ako na prístavbe, kde sa nachádza kotolňa a kúpeľňa. Umiestnenie prístavby zimnej záhrady je v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácii, pôdorysne je prístavba zrealizovaná tak, ako bolo povolená. Na mieste zrealizovanej prístavby zimnej záhrady sa už predtým nachádzal rodinný dom, tak ako to vidieť na katastrálnej mape, ktorý siahal až do cca ¾ susediacej parc.č. 504, takže stavba tam bola aj predtým aj so sedlovou strechou a vlastníkom stavby na parc.č. 503 predtým neprekážala. Strecha na pôvodnom rodinnom dome na parc.č. 514, 515 bola sedlová, bez dažďových žľabov a zvodov, budova na parc.č. 503 tiež nemá dažďové žľaby a zvody, dažďové vody volne stekajú do uličky medzi stavbami. Nová strecha stavby rodinného domu je zrealizovaná tak, ako bola pôvodná, pribudli len dažďové žľaby a zvody. Keďže sa jedná o prestavbu už existujúceho rodinného domu, iným spôsobom odvedenie dažďových vôd nebolo možné. Účastníci stavebného konania sa voči stavebnému povoleniu neodvolali, takže sa má zato že súhlasili s navrhovaným technickým riešením stavby.

 Budova na parc.č. 503 k.ú. Hrnčiarske Zalužany je v značne schátralom stave, postavená je z nepálených tehál, nemá žiadne dažďové žľaby a zvody, dažďové vody z nej voľne stekajú do uličky. Ulička nie je rozdelená. V zmysle § 86 stavebného zákona vlastník stavby je povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. V katastri nehnuteľností je uvedené, že parc.č. 503 vo výmere 157 m2 je pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom, nie je to stavba určená na bývanie, má štyroch spoluvlastníkov v podieloch každý v ¼.

V platnom stavebnom povolení stavby sú dané nasledovné podmienky. Stavba bude dokončená najneskôr do 30.08.2018. Stavba bude realizovaná svojpomocne. Dažďové vody budú odvedené na terén vlastného pozemku, osadené budú snehové zábrany. Momentálne je rok 2016, takže stavebníci majú dostatok času na ukončenie stavby, ukončenie dažďových žľabov a zvodov. Stavebníci vlastnia aj pozemok za rodinným domom a môžu si dažďové vody odviesť výlučne svojim pozemkom. Pozemok medzi stavbami nemá jedno parcelné číslo, je rozdelená. Časť patrí k parc.č. 514, 515, časť k parc.č. 503. Stavebný úrad nemá oprávnenie určovať hranice pozemkov, ktoré sú spochybňované účastníkmi konania. Určovanie hraníc pozemkov vykonáva spôsobilý geodet. Nakoľko je to veľmi dôležitý údaj, čo sa týka pozemku i nehnuteľnosti, musí byť vykonaný odborne, aby neskôr nedochádzalo k susedským sporom. Pri vytýčení hraníc pozemku sa vyznačuje poloha lomových bodov podľa geometrického plánu. Keďže je to podklad pre právne úkony, musí byť autorizačne overený geodetom a úradne potvrdený správou katastra. Kto vybetónoval uličku medzi stavbami stavebný úrad nebude riešiť. Ulička je vybetónovaná a slúži na odvedenie dažďových vôd aj zo stavby na parc.č. 503 aj za stavieb na parc.č. 513, 514. Stavby boli postavené z nepálených tehál, ktoré majú základy len prekladaný kameň, bez vodorovných a zvislých izolácií. Vybetónovanie  slúžilo k tomu, aby dažďové vody nepodmáčali stavby, ale aby rýchle odtekali od stavieb. Nová strecha stavby rodinného domu je zrealizovaná tak, ako bola pôvodná, pribudli len dažďové žľaby a zvody. Keďže sa jedná o prestavbu už existujúceho rodinného domu, iným spôsobom odvedenie dažďových vôd nebolo možné. Účastníci stavebného konania sa voči stavebnému povoleniu neodvolali, takže sa má zato že súhlasili s navrhovaným technickým riešením stavby. Strecha nad zimnou záhradou je plytká sedlová, dažďové žľaby na nej sú pokračovaním dažďových žľabov na exitujúcom rodinnom dome. Ďalšie drobné zmeny uvedené v námietkach sa môžu odsúhlasiť v kolaudačnom konaní v  zmysle § 81 ods. 4 stavebného zákona, keďže sa  podstatne neodchyľujú od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. V zmysle § 6 ods. 2  vyhl. MŽPSR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie  stavbu možno umiestniť na hranicu pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel. Stavby na parc.č. 514, 5145 k.ú. Hrnčiarske Zalužany nie sú umiestnené na hranici pozemkov, medzi budovami je existujúca ulička, vlastníci susednej budovy bez súpisného čísla na parc.č. 503 k.ú. Hrnčiarske Zalužany nebudú  obmedzovaní stavbou pri užívaní svojej nehnuteľnosti. Stavebný úrad v  konaní preskúmal predloženú žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením z  hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62, § 63, § 68, § 88a stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením zmeny stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody , ktoré by bránili vydaniu dodatočného  povolenia o zmene stavby pred dokončením, preto vydal rozhodnutie o jej povolení s tým, že podmienky pre uskutočnenie stavby určené v stavebnom povolení predmetnej stavby ostávajú v platnosti. P o u č e n i e : Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na obec Hrnčiarske Zalužany. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným súdom podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Ing. Branislav Nociar, starosta   Rozhodnutie sa doručí:

 1. Robert Franz Keller , 980 12 Hrnčiarske Zalužany 294
 2. Eva Keller Markotánová, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 294
 3. Bolhová Anna, Mikszáthová 450/34, 990 01 Veľký Krtíš
 4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 11 (správa na parcely por. č. 1, 2, 8 na LV č. 372, správa na parcely por. č. 4,5,11,16 LV č. 797)
 5. Ing. Eugen Torma, TSK B1, 979 01 Rimavská Sobota
 6. Gabriel Torma, TSK B 1, 979 01 Rimavská Sobota
 7. Paulína Berkyová, 980 12 Hrnčiarske Zalužany č. 131
 8. Edita Vargicová, 980 12 Hrnčiarske Zalužany č. 327
 9. Mgr. Božena Košťáliková, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 130
 10. Ladislav Talán, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 134
 11. Križová Eva, T. Vansovej 6, 984 01 Lučenec
 12. Anna Stieranková, Šintavská 12, 851 05 Bratislava
 13. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár
 14. Radovan Révesz, Rožňavská 851/11, 979 01 Rimavská Sobota
 15. Ing. Ľubomír Lámer, Malohontská 6/30, 979 01 Rimavská Sobota
 16. Ostatní účastníci konania  formou verejnej vyhlášky, v zmysle ust. § 26 ods. 2 zák.č. 71/1967 Zb. v platnom znení o správnom konaní musí byť toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hrnčiarske Zalužany a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohoto oznámenia účastníkom konania

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:      9.6.2016                    Zvesené z úradnej tabule obce dňa:

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci