Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 12.12.2019, o 17:00 hodine.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 12.12.2019, o 17:00 hodine.

 

          Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),                               

na deň 12.12. 2019 /vo štvrtok!!!/, o 17:00 hod.

    Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 8.11.2019.
 6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
 7. Interpelácie poslancov.
 8. Schválenie rozpočtového opatrenia č.8/2019.
 9. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia obce č. 02/2019 o dani z nehnuteľností,  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území  obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2020.
 10. Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov.
 11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020.
 12. Schválenie rozpočtu obce na rok 2020.
 13. Prerokovanie žiadostí.
 14. Rôzne.
 15. Diskusia.
 16. Záver.

Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce.

Ing.Branislav Nociar

 starosta obce

 

 Pozvánka na OZ 12.12.2019

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci