Oznamy

Zverejnenie návrhov dokumentov, ktoré budú schvaľované na zasadnutí OZ, ktoré sa bude konať dňa 10.12.2021

Návrh VZN č.022021 o miestnych daniach a poplatku za KO na rok 2022 návrh rozpočtu na rok 2022 Návrh poplatkov na r. 2022

čítaj viac

Oznámenie o strategickom dokumente: obec Hrnčiarske Zalužany Nízkouhlíková stratégia – 2030 – zverejnenie

oznámenie verejnosti, že obstarávateľ,  Hefaistos n.o., Ľ. Medveckého 1392/2, 960 01 Zvolen, IČO 51 955 822 predložil 09. 11. 2021 Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len […]

čítaj viac

Smútočný oznam – pán ONDREJ VARGIC

smútočný oznam – pán Ondrej Vargic Vážení občania,                                s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 13.11.2021, vo veku 88 rokov, nás navždy opustil                                         […]

čítaj viac

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A – Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávanie spojeného s miestnym zisťovaním

Verejná vyhláška – Vargicovci-RD-oznámenie o začatí konania

čítaj viac

Zverejnenie dokumentov schválených na zasadnutí Obecného zastupiteľstva HZ, ktoré sa konalo dňa 29.10.2021

VZN o určení spádovej MŠ v zriaď. pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany – schválené Dodatok č.1 k Zásadám č.1-2019 – služobné cesty schválený Dodatok č.2 k Smernici č 03-2015 stočné -schválený Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 – schválený

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci