Oznamy

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosp. obcí – inform. pre voliča I slovensky Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho […]

čítaj viac

Smútočný oznam – pán Jaroslav Markotán

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa  27.6.2017, vo veku  48 rokov, nás   navždy opustil                                                                                      […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 30.6.2017, o 18.00 hodine

Hrnčiarske Zalužany 22.6.2017 Pozvánka na OZ 30.6.2017 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),  na deň 30.6.2017 /piatok/, o 18:00 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu: 1. […]

čítaj viac

Obchodná verejná súťaž na predaj prebytočného nehnuteľného majetku obce – vyhlásenie

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže   Obec Hrnčiarske Zalužany v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov a  Zásad č.01/2012 hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrnčiarske Zalužany,  vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž  na predaj prebytočného  nehnuteľného majetku obce,  nachádzajúceho sa v k.ú. H.Zalužany, p.č. CKN 136 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 79 m2, v minimálnej […]

čítaj viac

Smútočný oznam pani Anna Babaríková

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa  31.5.2017, vo veku  81 rokov, nás   navždy opustila                                                                                  […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci