Informácia o realizácii projektu: Kamerový systém v obci Hrnčiarske Zalužany (prvá časť)

Informácia o realizácii projektu: Kamerový systém v obci Hrnčiarske Zalužany (prvá časť)

Informácie pre obyvateľov obce Hrnčiarske Zalužany Kamerový systém pre priestory obce Hrnčiarske Zalužany  prístupný verejnosti je doplnková služba v rámci projektu  Ministerstva vnútra SR „ Prevencia kriminality“. Súčasťou projektu Kamerový systém v obci Hrnčiarske Zalužany je vybudovanie vyhradenej infraštruktúry (pozostáva z vysokokapacitnej prístupovej siete a prislúchajúcich aktívnych sieťových zariadení, transportnej časti siete a zo zariadení pre zabezpečenie lokálnych prístupov , ktorá slúži na prenos kamerových záznamov z jednotlivých verejných priestorov  obce a vybudovanie tzv. Centrálneho bodu  kamerového systému  a archivácia kamerových záznamov. V rámci obce sú umiestnené kamery, ktoré monitorujú priestor prístupný verejnosti (podrobnejšie informácie o počte a umiestnení kamier sú uvedené v prílohe tejto informácie).  Kamerové záznamy snímané kamerami sú okamžite automaticky prenášané prostredníctvom vyhradenej infraštruktúry a ukladané do dátového úložiska v rámci modulu Centrálny manažment kamerových systémov a archivácia kamerových záznamov. Po uplynutí Zákonom stanovenej lehoty 15 dní sú kamerové záznamy automaticky zlikvidované. Osobné údaje – kamerové záznamy sú spracúvané výlučne v elektronickej podobe. Kamerové záznamy sú vytvárané kamerami vo vlastníctve obce Hrnčiarske Zalužany umiestnenými vo verejne prístupných priestoroch obce (podrobnejšie údaje o umiestení jednotlivých kamier a snímanom priestore sú v prílohe). Likvidáciu kamerových záznamov po uplynutí zákonom stanovenej lehoty 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni vytvorenia kamerového záznamu bude vykonávať obcou určená osoba . V prípade trestného alebo priestupkového konania poskytne obec súčinnosť príslušným orgánom činným v trestnom alebo priestupkovom konaní tým, že na základe ich žiadosti poskytne, respektíve sprístupní. Kamerové záznamy obsluhuje oprávnená osoba určená starostom obce, ktorá na túto činnosť je zaučená. Projekt bol finančne podporený  Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Špecifikácia umiestnenia bezpečnostných kamier a snímaných priestorov v obci Hrnčiarske Zalužany Por. č.  Špecifikácia umiestnenia bezpečnostnej kamery        Špecifikácia snímaného priestoru

  1. Budova Obecného úradu H.Zalužany Perón ľavá časť, vhod do OÚ.
  2. Budova Obecného úradu H.Zalužany Perón pravá časť, schodište.
  3. Budova Obecného úradu H.Zalužany Pravá bočná časť budovy,bočný vchod.
  1. Budova Obecného úradu H.Zalužany Zadná časť budovy, zadný vchod  INFORMÁCIA o projekte KAMERY H ZALUŽANY – pre občanov

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci