Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č.543/2002 – výrub stromu E.Bolhová

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č.543/2002 – výrub stromu E.Bolhová

Zverejnenie

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

         Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

 

Spisová značka konania Dátum zverejnenia Lehota Predmet konania
OUHZ/127/2021/ 239-002 07.10.2021 8dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – 1 ks borovica s obvodom kmeňa 116 cm a 1 ks smrek obyčajný, s obvodom kmeňa 102 cm, rastúce na pozemku KN-C parc. č. 111/2 k. ú. Hrnčiarske Zalužany. Žiadateľ:  Eva Bolhová, Záhradná 306, Hrnčiarske Zalužany

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci