Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub stromov B.Nociar

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub stromov B.Nociar

Zverejnenie Nociar výrub stromov

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

         Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

 

Spisová značka konania Dátum zverejnenia Lehota Predmet konania
205/2018/738-Ku 26.10.2018 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – 4 ks smrek obyčajný s obvodmi kmeňov 93 cm, 103 cm, 64 cm, 60 cm  rastúcich na pozemku parc.č. 264 katastrálne územie Hrnčiarske Zalužany. Žiadatelia – Ing. Branislav Nociar a manž. Miroslava, bytom Hrnčiarske Zalužany č. 298

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci