Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub stromu obec H.Zalužany – orech pri kostole

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub stromu obec H.Zalužany – orech pri kostole

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

          Mesto Poltár, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny pre obec Hrnčiarske Zalužany, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

Mesto Poltár, Železničná 489, 987 01 Poltár je príslušným úradom ako obec oprávnená rozhodovať o výrube podľa § 69 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, na všetky konania týkajúce sa rozhodovania o výrube, ktorých žiadateľom bude obec Hrnčiarske Zalužany na základe určenia Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 01.12.2014 pod č. OU-PT-OSZP-2014/000551-2.

 

 

Spisová značka konania Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania Predmet konania
1324/2017/131-Ku 09.08.2017 7 dní Žiadosť obce Hrnčiarske Zalužany o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany: na C-KN parc.č. 357 – 1 ks orech s obvodom kmeňa 220 cm, pri rímskokatolíckom kostole

Obec Hrnč. Zalužany – zverejnenie výrubu – orech pri kostole

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci