Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub stromu p. Mário Markotán

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub stromu p. Mário Markotán

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.    Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

 

Spisová značka konania Dátum zverejnenia Lehota Predmet konania
63/2017/51-Ku 14.03.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – 1 ks smrek obyčajný, s obvodom kmeňa 84 cm, na parc.č. 365/2 katastrálne územie Hrnčiarske Zalužany. Žiadateľ – Mário Markotán, bytom Hrnčiarske Zalužany č. 45.

 

Informácia o začatí správneho konania – výrub stromu Mário Markotán

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci