Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 27.5.2016 o 18.30 hod.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 27.5.2016 o 18.30 hod.

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),                                na deň 27.5.2016 (v piatok), o 18:30 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu : Otvorenie zasadnutia.

 1. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 17.3.2016.
 5. Správa o činnosti obecného úradu.
 6. Interpelácie poslancov.
 7. Správa auditora za rok 2015.
 8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015.
 9. Výročná správa obce za rok 2015.
 10. Informácia o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2016.
 11. Schválenie rozpočtových opatrení a čerpania rezervného fondu v r.2016.
 12. Schválenie vnútornej smernice o registratúrnom poriadku obce Hrnčiarske Zalužany.
 13. Schválenie VZN č. 1/2016 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými   odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany.
 1. Prerokovanie žiadostí.
 2. Rôzne.
 3. Diskusia.
 4.  Záver.

Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce. Ing.Branislav Nociar starosta obce

 

Pozvánka na OZ 27.5.2016

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci