Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch bude 24.10.2014

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch bude 24.10.2014

Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 24.10.2014, o17.30hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4. Schválenie programu zasadnutia OZ.

5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 10.10.2014.

6. Správa o činnosti terénnej sociálnej práce v obci.

7. Správa o činnosti obecného úradu a zhodnotenie volebného obdobia 2010-2014.

8. Prerokovanie žiadostí.

9. Rôzne.

10 Diskusia.

11. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ. 12. Záver.

Ing.Branislav Nociar

starosta obce

Pozvánka na OZ 24.10.2014

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci