Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 17.7.2013 (v STREDU), o 17.45 hod.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 17.7.2013 (v STREDU), o 17.45 hod.

VEC: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie

Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 17.07.2013, (STREDA) o 17.45 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4. Schválenie programu zasadnutia OZ.

5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.6.2013.

6. Správa o činnosti obecného úradu.

7. Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN č.3/2012

8. Prerokovanie žiadostí .

9. Rôzne.

10. Diskusia.

11. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ.

12. Záver.

Ing.Branislav Nociar

starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci