Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 7.3.2014, o 17.30 hod.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 7.3.2014, o 17.30 hod.

VEC: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie

Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 07.03.2013, o 17.30 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4. Schválenie programu zasadnutia OZ.

5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.12.2013.

6. Správa o činnosti obecného úradu.

7. Interpelácie poslancov.

8. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2013.

9. Správa kontrolóra obce za 4. štvrťrok 2013.

10. Zaradenie obce do územia pôsobnosti MAS (miestna akčná skupina) pre obdobie 2014-2020.

11. Prerokovanie žiadostí .

12. Prerokovanie platustarostu pre rok 2014, podľa zákona 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 253/1994 Z.z.

13. Rôzne.

14. Diskusia.

15. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ.

16. Záver.

Poznámka: každé zasadnutie OZ je verejné, teda sa môžu na ňom zúčastniť aj občania obce

Ing.Branislav Nociar

starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci