Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 22.7.2016, o 18.00 hodine

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 22.7.2016, o 18.00 hodine

Pozvánka na OZ 22.7.2016   Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),  na deň 22.7.2016 (v piatok), o 18:00 hod.          Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu :

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa  27.5.2016.
 6. Správa o činnosti obecného úradu.
 7. Interpelácie poslancov.
 8. Prerokovanie žiadostí.
 9. Rôzne.
 10. Diskusia.
 11. Záver.

Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce.                                                     Ing.Branislav Nociar, starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci