Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 26.6.2015, o 18:00 hod.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 26.6.2015, o 18:00 hod.

P o z v á n k a

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch,

na deň 26.6.2015 /piatok/, o 18:00 hod.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ), sa bude konať podľa nasledovného programu :

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4. Schválenie programu zasadnutia OZ.

5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 24.4.2015.

6. Správa o činnosti obecného úradu.

7. Interpelácie poslancov.

8. Schválenie vnútorného predpisu č. 01/2015- zásady podávania, preverovania a evidovania

podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

9. Vyhodnotenie a schválenie výsledku verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov.

10. Schválenie VZN č.02/2015 – odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci

Hrnčiarske Zalužany.

11. Schválenie smernice č. 03/2015 – o poplatkoch za odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

12. Prerokovanie žiadostí.

13. Rôzne.

14. Diskusia.

15. Záver.

Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce.

Ing.Branislav Nociar

starosta obce

Pozvánka na OZ 26.6.2015

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci