Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 28.4.2017, o 18.00 hodine

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 28.4.2017, o 18.00 hodine

Pozvánka na OZ 28.4.2017 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),  na deň 28.4.2017 /piatok/, o 18:00 hod.                         Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 3.3.2017.
 6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
 7. Interpelácie poslancov.
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok  2016.
 9. Schválenie záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia za rok 2016.
 10. Výročná správa obce za rok 2016.
 11. Prerokovanie žiadostí.
 12. Rôzne.
 13. Prerokovanie možnosti zriadenia sociálneho podniku.
 14. Diskusia.
 15. Záver.

Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce. Ing.Branislav Nociar starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci