Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 29.9.2017, o 17.30 hodine

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 29.9.2017, o 17.30 hodine

Pozvánka na OZ 29.9.2017.       Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),   na deň 29.9.2017 /piatok/, o 17:30 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 30.06.2017.
 6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
 7. Interpelácie poslancov.
 8. Správa auditora za rok 2016.
 9. Správa hlavného kontrolóra obce za 1.polrok 2017.
 10. Schválenie dodatku č.1 k VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými    stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany.
 1. Prerokovanie žiadostí.
 2. Prerokovanie návrhov poslancov na čerpanie rozpočtu v r.2018.
 3. Rôzne.
 4. Diskusia.
 5. Záver.

Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci