Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 3.3.2017, o 18.00 hodine

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 3.3.2017, o 18.00 hodine

Pozvánka na OZ 3.3.2017

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),    na deň 3.3.2017 /piatok/, o 18:00 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca.
 3. Zloženie sľubu náhradníka na poslanca.
 4. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.
 5. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 6. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 7. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 9.12.2016.
 8. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
 9. Interpelácie poslancov.
 10. Správa kontrolóra obce za rok 2016.
 11. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2017.
 12. Informácia o plnení rozpočtu obce za rok 2016.
 13. Schválenie rozpočtových opatrení č.1,2 a 3 k rozpočtu za rok 2017.
 14. Schválenie dodatku č.1 k smernici č.3/2015 o poplatkoch za odvádzanie a čistenie  odpadových vôd.
 15. Prerokovanie žiadostí.
 16. Rôzne.
 17. Diskusia.
 18.  Záver.

Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce.           Ing.Branislav Nociar starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci