Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 6.3.2015, o 17:30 hod.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 6.3.2015, o 17:30 hod.

P o z v á n k a.

   Nakoľko na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany (ďalej len “OZ”), zvolanom, podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), na deň 26.2.2015, nebolo OZ spôsobilé rokovať a uznášať sa (nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov), z v o l á v a m podľa §12 ods.7 zákona nové zasadnutie OZ

na deň 6.3.2015 /piatok/ o 17:30 hod.

Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu :

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4. Schválenie programu zasadnutia OZ.

5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2014.

6. Správa o činnosti obecného úradu.

7. Interpelácie poslancov.

8. Správa kontrolóra obce za rok 2014.

9. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 01/2013 (o chove a držaní psov).

10. Voľba predsedov komisii.

11. Prerokovanie žiadostí.

12. Rôzne.

13. Diskusia.

14. Záver.

Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce.

Ing.Branislav Nociar

starosta obce

Pozvánka na zasadnutie OZ 26.2.2015

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci