Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 8.11.2019, o 17:00 hodine.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 8.11.2019, o 17:00 hodine.

Pozvánka na OZ 8.11.2019

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ), na deň 8.11. 2019 /piatok/, o 17:00 hod.

Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 6.9.2019.
 6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
 7. Interpelácie poslancov.
 8. Schválenie VZN č.1/2019 – o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce Hrnčiarske Zalužany.
 9. Schválenie rozpočtového opatrenia č.7/2019.
 10. Schválenie dotácii na rok 2020.
 11. Správa o činnosti Obecného dobrovoľného hasičského zboru Hrnčiarske Zalužany.
 12. Prerokovanie žiadostí.
 13. Rôzne.
 14. Diskusia.
 15. Záver.

Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce.

Ing.Branislav Nociar  – starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci