Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 9.12.2016, o 17.00 hodine

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 9.12.2016, o 17.00 hodine

pozvanka-na-oz-9-12-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    P o z v á n k a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),                           na deň 9.12.2016 /piatok/, o 17:00 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2016.
 6. Správa o činnosti obecného úradu, zhodnotenie roku 2016.
 7. Interpelácie poslancov.
 8. Schválenie    všeobecne    záväzného    nariadenia    obce    č. 03/2016  o dani   z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné    odpady a o podmienkach  určovania  a  vyberania  dane  a  miestneho  poplatku  na území  obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2017.
 1. Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov.
 2. Schválenie rozpočtu obce na rok 2017.
 3. Schválenie smernice č.1/2016 o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežnedostupných podlimitných zákaziek v obci  Hrnčiarske Zalužany.
 1. Prerokovanie žiadostí.
 2. Určenie platu starostu .
 3. Rôzne.
 4. Diskusia.
 5. Záver.

Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce.     Ing.Branislav Nociar starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci