Najbližšie zasadnutie OZ v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 12.10.2018, o 17.30 hodine

Najbližšie zasadnutie OZ v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 12.10.2018, o 17.30 hodine

Pozvánka na OZ 12.10.2018

Hrnčiarske Zalužany 5.10.2018

          Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),                               

na deň 12.10.2018 /piatok/, o 17:30 hod.

    Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať.
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 20.7.2018.
 6. Správa o činnosti obecného úradu.
 7. Zhodnotenie volebného obdobia 2014-2018.
 8. Schválenie inventarizačných komisií k fyzickej inventúre majetku obce.
 9. Schválenie čerpania rezervného fondu – detské ihrisko.
 10. Schválenie rozpočtových opatrení č.5/2018 (MŠ) a 6/2018 (ZŠ).
 11. Schválenie dotácii na rok 2019.
 12. Prerokovanie žiadostí.
 13. Rôzne.
 14. Diskusia.
 15.  Záver.

 Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci