Najbližšie zasadnutie OZ v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 18.5.2018, o 18.00 hodine

Najbližšie zasadnutie OZ v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 18.5.2018, o 18.00 hodine

Pozvánka na OZ 18.5.2018

Hrnčiarske Zalužany 10.5.2018 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),                 

              na deň 18.5.2018 /piatok/, o 18:00 hod.

Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.2.2018.
 6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
 7. Interpelácie poslancov.
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2017.
 9. Schválenie  záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2017.
 10. Schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2018.
 11. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Hrnčiarske Zalužany na roky 2018-2023.
 12. Prerokovanie žiadostí.
 13. Rôzne.
 14. Diskusia.
 15. Záver.

    Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce.

  Ing.Branislav Nociar

      starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci