Najbližšie zasadnutie OZ v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 23.2.2018, o 17.30 hodine

Najbližšie zasadnutie OZ v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 23.2.2018, o 17.30 hodine

Pozvánka na OZ 23.2.2018

Hrnčiarske Zalužany 15.2.2018:   Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),   na deň 23.2.2018 /piatok/, o 17:30 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 1.12.2017.
 6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
 7. Interpelácie poslancov.
 8. Správa kontrolóra obce za rok 2017.
 9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2018.
 10. Návrh na vyradenie majetku.
 11. Schválenie čerpania rezervného fondu.
 12. Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN č. 02/2015.
 13. Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN č.1/2014.
 14. Schválenie dodatku č.1 k smernici č.3/2015 o poplatkoch za odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
 15. Schválenie VZN č. 1/2018, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebisko pohrebisko a dom smútku v katastri obce Hrnčiarske Zalužany.
 16. Prerokovanie žiadostí.
 17. Rôzne.
 18. Diskusia
 19. Záver.

Ing.Branislav Nociar, starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci