Nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou – výrub stromu

Nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou – výrub stromu

Upovedomenie OPaK

Nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou.

  Na Obec Hrnčiarske Zalužany bola dňa 08.03.2021 doručená žiadosť od Viery Bakšovej, 980 12 Hrnčiarske Zalužany č. 4 (ďalej len „žiadateľ“) o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Predmetom žiadosti je výrub drevín v druhovom zložení smrek obyčajný (Picea abies) v počte 1 ks s obvodom kmeňa 140 cm, na pozemku KN-C parc. č. 874/1, vo vlastníctve ŠAMOTKY, výrobného družstva Hrnčiarske Zalužany.  Dôvodom výrubu dreviny je, že zasahuje do elektrického vedenia, pri veternom počasí zasahuje do elektrického vedenia, čo spôsobuje výpadok elektrického prúdu vo výrobe. Obec Hrnčiarske Zalužany v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny zverejnil dňa 08.03.2021 na internetovej stránke obce Hrnčiarske Zalužany informáciu o začatí predmetného správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené ustanoveniami vyššie uvedeného zákona a zároveň určil lehotu do termínu 8 dní odo dňa zverejnenia na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní. V stanovenej lehote neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne žiadosti byť účastníkom konania.  Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, podľa ust. § 2 písm. f) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov, v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

 n a r i a ď u j e ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou

dňa 22.03.2021 o 9.15 hod. so stretnutím na mieste výrubu

 vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny a to smrek obyčajný (Picea abies) v počte 1 ks s obvodom kmeňa 140 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou v k. ú. Hrnčiarske Zalužany na pozemku parc. č. 874/1.

Ing. Branislav Nociar starosta

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci