Návrh Dodatku č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany

Návrh Dodatku č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany

Návrh dodatku č.1 k VZN č.1-2016 o odpadoch

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci