Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2014 – je zverejnený v časti úradné oznamy.

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2014 – je zverejnený v časti úradné oznamy.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci