Odvolanie sa voči rozhodnutiu – upovedomenie

Odvolanie sa voči rozhodnutiu – upovedomenie

Kellerovci – zimná záhrada zmena – odvolania účastníkov     Vec: Odvolanie voči rozhodnutiu – upovedomenie   Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný stavebný úrad vydal dňa 07.06.2016 pod č. 397/2016/111-Ku dodatočné povolenie zmeny stavby „Prestavba rodinného domu“ na pozemkoch C-KN parc.č. 514, parc.č. 515 – LV č. 796 (KN-E parc.č. 103 – LV č. 844), C-KN parc.č. 513 (KN-E parc.č. 101/1 – LV č. 797), C-KN parc.č. 512 (KN-E parc.č. 101/2 – LV č. 844) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany pre stavebníkov Robert Franz Keller, r. Keller, nar. 30.12.1955, bytom Hrnčiarske Zalužany 294 a Eva Keller Markotánová, r. Markotánová, nar. 27.02.1962, bytom Hrnčiarske Zalužany 294. V zákonnej lehote sa voči danému rozhodnutiu odvolali: Eva Križová, T. Vansovej 6, 984 01 Lučenec, Ing. Peter Košťálik, Hrnčiarske Zalužany 130 splnomocnenec Ladislava Talána, Hrnčiarske Zalužany 134, Mgr. Božena Košťáliková, bytom Hrnčiarske Zalužany 130 v zastúpení advokátskou kanceláriou Fiľo & Partners s.r.o. Eva Križová, T. Vansovej 6, 984 01 Lučenec v odvolaní uvádza (odvolanie v hlavných bodoch) – „Strecha presahuje nad ich pozemok, zrážkové vody stekajú do spoločnej uličky, žiada dodatočné povolenie zrušiť.“ Ing. Peter Košťálik, Hrnčiarske Zalužany 130 splnomocnenec Ladislava Talána, Hrnčiarske Zalužany 134 v odvolaní uvádza (odvolanie v hlavných bodoch): „Stavebníci majú stavať tak, aby nezasahovali do nášho pozemku. Strecha presahuje na pozemok v mojom spoluvlastníctve a týmto je obmedzené moje vlastnícke právo. Žiadam, aby strecha bola upravená tak, aby nezasahovala nad náš pozemok. Keď stavebníci betónovali spoločnú uličku mali vybetónovať len svoju časť, ak chceli betónovať aj ich uličku mali mať od nás súhlas. Predchádzajúci rodinný dom bol prízemný, bez vstupných schodov, strecha bola nižšie a takisto ako aj na prestavovanom pôvodnom dome nezasahovala nad ich nehnuteľnosť, ale bola riešená tak, že dažďová voda zo striech stekala tesne pri múre volne do uličky a takisto aj z ich nehnuteľnosti. Ulička ústila až na ulicu. Keby voda stekala na múry, tieto nehnuteľnosti by už nestáli. Odvedenie dažďových vôd je nutné zrealizovať tak, ako to bolo v stavebnom povolení čiže na pozemky stavebníka. Ulička je v celej dĺžke našim vlastníctvom, nakoľko si starí rodičia so susedmi rozdelili pozemky tak, že pozemky  ktoré sú pri našej nehnuteľnosti patria podľa dohody nám. V blízkej budúcnosti požiadam obecný úrad  o ohlásenie drobnej stavby – ohrada pozemku vo výške 5 m a som zvedavý ako sa bude realizovať, keď strecha Kellerovcov presahuje na náš pozemok. Byť Kelerovcami dám tú strechu opraviť na jej náklady.“ Mgr. Božena Košťáliková, bytom Hrnčiarske Zalužany 130 v zastúpení advokátskou kanceláriou Fiľo & Partners s.r.o. v odvolaní uvádza (odvolanie v hlavných bodoch): „Stavebníci pri výstavbe strechy na zimnej záhrade postavili novú strechu, ktorá však prečnieva nad strechu budovy postavenej na susediacom pozemku. Už pôvodné stavebné povolenie je protizákonné, je už momentálne napadnuté podnetom na vydanie protestu prokurátora návrhom na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a s návrhom na obnovu konania podľa nášho názoru nezákonnému.V danej situácii považujeme za neprípustné povoliť zmenu novej stavby tak, aby rovnakým spôsobom stavebníci mohli ďalej zasahovať do vlastníckych práv iných vlastníkov, ako je tomu teraz a teda de facto rozširovať vzniknuté škody a množiť protizákonné rozhodnutie. Rozhodnutím bolo stavebníkom opätovne uložené, aby zrážkové vody odtekajúcej z povrchových častí novej stavby a k nej prislúchajúcemu pozemku odvádzali tak, aby tieto nemohli spôsobovať škody na cudzích nehnuteľnostiach nakoľko zvod vody na novej stavebe nezviedli stavebníci na vlastný pozemok ako im bolo uložené stavebným úradom, ale tento momentálne vyviedli do uličky v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov novej stavby a vlastníkov dotknutých nehnuteľností. Voda steká na betónovú uličku a znehodnocuje podložie oboch nehnuteľností. V odôvodnení rozhodnutia, ktorého súčasťou boli námietky všetkých štyroch spoluvlastníkov dotknutých nehnuteľností a rozhodnutí o ich zamietnutí je uvedené, že nová stavba bude dokončená najneskôr do 30.08.2018 a  že je rok 2016 stavebníci majú dostatok času na jej ukončenie, ako aj na ukončenie dažďových žľabov a zvodov. Takéto konštatovanie predpokladá ba dokonca podporuje možnosť, že ešte vyše dvoch rokov môže dažďová voda stekať vyššie uvedeným spôsobom. Predtým stekala dažďová voda priamo na strechu dotknutých nehnuteľností a súčasný stav má  zrejme odzrkadľovať nápravu, o ktorej zjednanie a o zastavenie stavebných  prác na novej stavbe do času vykonania nápravy klient opakovane ústne i písomne žiadal konajúci s stavebný úrad podaním zo dňa 05.04.2016 ako aj zo dňa 09.06.2016. Vyvedenie zvodu vody do betónovej uličky vyššie uvedeným spôsobom nepovažujeme za dostatočnú nápravu a máme za to, že sa mal týmto nedostatkom konajúci stavebný úrad pri dodatočnom povoľovaní novej stavby zaoberať. Riešenie pritom vidíme, ako sme uviedli aj v podaní na obec Hrnčiarske Zalužany zo dňa 09.06.2016 vo vybudovaní retenčnej jamy stavebníkmi – na vlastnom pozemku ale v dostatočnom odstupe od spoločnej hranice pozemkov. Retenčná jama bude slúžiť na postupné a pozvoľné uvoľňovanie dažďovej vody zvedenej z novej stavby a teda zvedenie všetkých zvodov vody zo strechy novej stavby do retenčnej jamy. Rozhodnutie, ktorým sa dodatočne povolila zmena novej stavby nie je rozhodnutím vydaným v súlade s § 88a ods. 1 a 2 stavebného zákona. Žiadame, aby rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby bolo zrušené, ak rozhodnutie nebude zrušené  žiadame aby rozhodnutie zmenili a to tak, že strecha na celej rekonštruovanej ako aj pristavovanej budove musí byť skrátená, teda upravená tak, aby nezasahovala nad dotknuté pozemky a zároveň bude musieť byť bezodkladne vybudovaná odtoková sústava dažďovej vody spolu s retenčnou nádržou.“   Obec Hrnčiarske Zalužany v zmysle ustanovení § 56 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov účastníkov konania upovedomuje o obsahu podaného odvolania a vyzýva ich, aby sa k odvolaniu vyjadrili v termíne do 7 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.                                                                                                   Ing. Branislav Nociar                                                                                                             starosta   Upovedomenie sa doručí:

 1. Robert Franz Keller , 980 12 Hrnčiarske Zalužany 294
 2. Eva Keller Markotánová, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 294
 3. Bolhová Anna, Mikszáthová 450/34, 990 01 Veľký Krtíš
 4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 11 (správa na parcely por. č. 1, 2, 8 na LV č. 372, správa na parcely por. č. 4,5,11,16 LV č. 797)
 5. Eugen Torma, TSK B1, 979 01 Rimavská Sobota
 6. Gabriel Torma, TSK B 1, 979 01 Rimavská Sobota
 7. Paulína Berkyová, 980 12 Hrnčiarske Zalužany č. 131
 8. Edita Vargicová, 980 12 Hrnčiarske Zalužany č. 327
 9. Božena Košťáliková, bytom Hrnčiarske Zalužany 130 v zastúpení advokátskou kanceláriou Fiľo & Partners s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
 10. Božena Košťáliková, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 130
 11. Ladislav Talán, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 134
 12. Križová Eva, T. Vansovej 6, 984 01 Lučenec
 13. Anna Stieranková, Šintavská 12, 851 05 Bratislava
 14. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár
 15. Radovan Révesz, Rožňavská 851/11, 979 01 Rimavská Sobota
 16. Ľubomír Lámer, Malohontská 6/30, 979 01 Rimavská Sobota
 17. Ostatní účastníci konania  formou verejnej vyhlášky, v zmysle ust. § 26 ods. 2 zák.č. 71/1967 Zb. v platnom znení o správnom konaní musí byť toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hrnčiarske Zalužany a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohoto oznámenia účastníkom konania

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci