Oznam o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch dňa 10.12.2021, o 16.30 hod.

Oznam o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch dňa 10.12.2021, o 16.30 hod.

Oznam o konaní OZ 10.12.2021

          Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov,    z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                          na deň 10.12.2021 /piatok/, o 16.30. hod.

Miesto zasadnutia: zasadnutie OZ sa bude  konať vo veľkej zasadačke OcÚ  (bývalé espresso).

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa nasledovného programu:

 1. 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.
 3. 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. 5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.10.2021.
 6. 6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
 7. 7. Interpelácie poslancov.
 8. 8.Správa  o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce  č. 2/2021.
 9. 9. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia obce č. 02/2021 o dani z nehnuteľností,  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území  obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2022.
 10. 10. Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov.
 11. 11. Správa audítora k účtovnej závierke obce za r. 2020.
 12. 12. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2022.
 13. 13. Schválenie rozpočtu obce na rok 2022.
 14. 14. Schválenie aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrnčiarske Zalužany na roky 2015-2023.
 15. 15. Schválenie Nízkouhlíkovej stratégie obce Hrnčiarske Zalužany – 2030.
 16. 16. Prerokovanie žiadostí.
 17. 17. Rôzne.
 18. 18. Diskusia.
 19. 19. Záver.

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19, bude zasadnutie OZ prebiehať  bez účasti verejnosti.

Zápisnica zo zasadnutia bude zverejnená obvyklým spôsobom, t.j. na úradnej tabuli, ako aj na webovej stránke obce.

Ing.Branislav Nociar, starosta obce

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci