Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie – verejná vyhláška

Obec Hrnčiarske Zalužany Obecný úrad Hrnčiarske Zalužany Hlavná 90 980 12  Hrnčiarske Zalužany _____________________________________________________________________________________ Sp. zn.             460/2015/139-Ku                                                               Hrnčiarske Zalužany, 29.07.2015 .                                                                                                                                                                                                                                                                             Vec  Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie – verejná vyhláška                                                                                          Robert Franz Keller r. Keller nar. 30.12.1955, bytom Hrnčiarske Zalužany 294 a Eva Keller Markotánová r. Markotánová, bytom Hrnčiarske Zalužany 294, podali dňa 28.07.2015 na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre stavbu “Prestavba rodinného domu“ na pozemkoch C-KN parc.č. 514, parc.č. 515 – LV č. 796 (KN-E parc.č. 103 – LV č. 844), C-KN parc.č. 513 (KN-E parc.č. 101/1 – LV č. 797), C-KN parc.č. 512 (KN-E parc.č. 101/2 – LV č. 844) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie, ktoré je vzhľadom k tomu, že niektorí účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi oznamované a doručované účastníkom konania verejnou vyhláškou.   Popis stavby:  Stavba je členená na stavebné objekty: SO – 01 Rodinný dom SO – 02 Altánok SO – 03 Garáž SO – 04 Pivnica SO – 05 Oplotenie SO – 01 Rodinný dom. Predmetná stavba nie je v súčasnosti obývaná. V novom stave bude riešené vstupné schodisko s rampou, nové podlahy, nové schodisko do podkrovia, nové komínové telesá, výmena krytiny, zateplenie podstrešného priestoru, prístavba zimnej záhrady o rozmeroch 3,80m x 6,30m, prístavba miestnosti o rozmeroch 6,3m x 3,0m, v ktorých bude kúpelňa a kotolňa. SO – 02 Altánok. Predmetom riešenia je vytvorenie objektu pre vonkajšie sedenie s krbom. Objekt sa bude nachádzať za rodinným domom, bude o rozmeroch 6,0m x 6,0m. Obvodové nosné murivá budú murované z keramických tehál, strecha je šikmá, sedlového tvaru, drevenej krovovej konštrukcie s krytinou Tondach Rumba. SO – 03 Garáž. Objekt tvorí murovaná garáž so skladom, o rozmeroch  4,0m x 8,5 m. Garáž bude tvoriť uzavretá stavba, murovaná z keramických tehál, vstup je riešený cez sekciové brány. Strecha je sedlového tvaru, drevenej krovovej konštrukcie s krytinou Tondach Rumba. SO – 04 Pivnica. Objekt je obdĺžnikového tvaru, zapustený do terénu, obvodové nosné murivo je z kamenného muriva, prestropená samonosnou monolitickou ŽB doskou. Konštrukcia strechy bude riešená ako zelená strecha s napojením na okolitý terén, výškovo upravená. SO – 06 Oplotenie. Oplotenie pozemku zo strany ulice (priečelia), bude realizované z debniacich tvárnic DT30, hr. 300mm – PREMAC do výšky 1,5m. Ostatná časť pozemku bude oplotená pletivom z rúrok a pozinkovaného pletiva.   Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 26 ods. 1 zák.č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v súčinnosti s ustanovením § 61 ods.4 zák..č. 50/1976 Z.z. v platnom znení o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák.č. 71/1967 Zb. v platnom znení o správnom konaní musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hrnčiarske Zalužany a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohoto oznámenia účastníkom konania. Toto oznámenie je súčasne zverejnené na internetovej stránke obce Hrnčiarske Zalužany. Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 36 a § 61 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania spojeného so stavebným konaním dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň   25.08.2015 o 9.00 hod. so stretnutím pozvaných v zasadačke Obecného úradu Hrnčiarske Zalužany. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade a pri ústnom konaní. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní dňa 25.08.2015, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Podľa § 17 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov sa môžu dať účastníci konania zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným splnomocnením alebo splnomocnením vyhláseným do zápisnice.   Ing. Branislav Nociar,  starosta   Oznámenie sa doručí:

 1. Robert Franz Keller , 980 12 Hrnčiarske Zalužany 294
 2. Eva Keller Markotánová, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 294
 3. Bolhová Anna, Mikszáthová 450/34, 990 01 Veľký Krtíš
 4. Bolha Ján, K. Miksátha 450, 990 01 Veľký Krtíš
 5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 11 (správa na parcely por. č. 1, 2, 8 na LV č. 372, správa na parcely por. č. 4,5,11,16 LV č. 797)
 6. Ing. Eugen Torma, TSK B1, 979 01 Rimavská Sobota
 7. Gabriel Torma, TSK B 1, 979 01 Rimavská Sobota
 8. Paulína Berkyová, 980 12 Hrnčiarske Zalužany č. 131
 9. Edita Vargicová, 980 12 Hrnčiarske Zalužany č. 327
 10. Mgr. Božena Košťáliková, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 130
 11. Ladislav Talán, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 134
 12. Križová Eva, T. Vansovej 6, 984 01 Lučenec
 13. Anna Stieranková, Šintavská 12, 851 05 Bratislava
 14. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár
 15. Radovan Révesz, Rožňavská 851/11, 979 01 Rimavská Sobota
 16. Ing. Ľubomír Lámer, Malohontská 6/30, 979 01 Rimavská Sobota
 17. Ostatní účastníci konania  formou verejnej vyhlášky, v zmysle ust. § 26 ods. 2 zák.č. 71/1967 Zb. v platnom znení o správnom konaní musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hrnčiarske Zalužany a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohoto oznámenia účastníkom konania

Vybavuje: Mgr. Želmíra Kuzmániová, tel.č. 047/4308414                                                                                                                                                                                                                                                            Oznámenie o začatí stavebného a územného konania Keller Markotánová

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci