Oznamy

Návrh rozpočtu na rok 2013 + programový rozpočet na roky 2013-2015.

Príjová časť rozpočtu r.2013 – návrh. Výdavková časť rozpočtu r. 2013 – návrh. Programový rozpočet 2013-2015.

čítaj viac

Návrh VZN 03/2013 – miestne dane na rok 2013

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Obec Hrnčiarske Zalužany v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods.2, § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2, § 17 ods. 2,3,4 a 6, § 20 ods.3, § 21 ods.2, § 103 […]

čítaj viac

VZN 02-2012 Organizácia miestneho referenda

Obec Hrnčiarske Zalužany podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. m/ a § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva: Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2012 obce Hrnčiarske Zalužany, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda Prvá časť Úvodné ustanovenia § 1 Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje organizáciu […]

čítaj viac

VZN 01 – 2012 o poplatkoch v školách

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01 /2012 ( ďalej len VZN ) o stanovení  výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § […]

čítaj viac

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie

Hrnčiarske Zalužany, 16.11.2012 VEC: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie Starosta Obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 23.11.2012, o 17.15 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Zistenie spôsobilosti OZ […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci