Oznamy

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o zmene užívania stavby – zverejnenie

Verejná vyhláška

čítaj viac

Hrnčiarske slávnosti – deň obce Hrnčiarske Zalužany – pozvánka

HS 2019 – plagát Vážení občania, dňa 16.8.2019 sa uskutoční 13. ročník Hrnčiarskych slávností, na ktoré Vás srdečne pozývame. Ing. Branislav Nociar starosta  

čítaj viac

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzky predajne potravín a príbuzného tovaru.

Obchodná verejná súťaž – predajňa potravín H.Zalužany Obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a § 9a ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v y h l a s u […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 19.7.2019, o 17:30 hodine.

Pozvánka na OZ 19.7.2019 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ), na deň 19.7.2019 /piatok/, o 17:30 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu: 1. Otvorenie zasadnutia. […]

čítaj viac

OZNÁMENIE o začatí konania o zmene v užívaní stavby a o nariadení ústneho pojednávania a miestnu ohliadku

Markotánová Zuzana- zmena uzívania

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci