Oznamy

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 24.4.2015, o 18:00 hod.

P o z v á n k a Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch na deň 24.4.2015 /piatok/, o 18:00 hod. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa […]

čítaj viac

Zverejnenie návrhov dokumentov, ktoré budú schvaľované na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva

Záverečný účet obce za rok 2014;     Návrh VZN 01-2015 o chove psov;     Návrh smernice č.02-2015 pre verejné obstarávanie

čítaj viac

Smútočný oznam – pani Helena Bakšová

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa  27.3.2015 nás vo veku 69 rokov navždy opustila pani Helena Bakšová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v nedeľu 29.3.2015, o 14:30 hodine, v rímskokatolíckom kostole v Hrnčiarskych Zalužanoch. Smútočný obrad bude pokračovať v miestnom dome smútku. Česť jej pamiatke!   Smútočný oznam – pani Helena Bakšová

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, konaného dňa 6.3.2015 – zverejnenie

Zápisnica 1-2015(2-2014-2018) 6.3.2015

čítaj viac

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch č.1/2015, bod B/8 vyhlasuje termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Hrnčiarske Zalužany na deň 24. apríl 2015 Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra : 1) […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci