Oznamy

Verejná vyhláška: Rozhodnutie – dodatočné povolenie zmeny stavby

keller-franz-a-eva-keller-markotanova-prestavba-rd-spojene-uzemne-a-stavebne-opr Číslo: 6/2017-7/Bč (397/2016/111-1-Ku)                                   Hrnčiarske Zalužany, 9.1.2017 Obec Hrnčiarske Zalužany ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 a Čl. IX zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení […]

čítaj viac

Silvestrovská zábava zrušená, ohňostroj bude…

Vážení občania, oznamujeme Vám, že zábava, ktorá sa mala konať dňa 31.12.2016, bola z dôvodu nedostatočného záujmu zrušená.  Avšak, o polnoci 31.12.2016,  Vás pozývame   na privítanie roku 2017 novoročným ohňostrojom pred budovu Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch.       

čítaj viac

Šťastné a veselé Vianoce.

Vážení občania, želáme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2017.
Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a pracovníci obecného úradu.

čítaj viac

Plán vývozu komunálneho odpadu, plastov, skla a papiera v obci na rok 2017. Žiadosť o odpustenie resp. zníženie poplatku za komunálny odpad.

Vážení občania, v prílohe tohoto oznamu nájdete dokument  “Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov v r.2017″. Ďalšími prílohami sú žiadosti o odpustenie resp. zníženie poplatku za komunálny odpad. Podľa platného VZN 03/2016: Žiadosť a doklady preukazujúce nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku poplatník (občan)predloží správcovi dane (obci) najneskôr do 31.1.2017. Pre občanov starších ako 62 rokov […]

čítaj viac

Verejná vyhláška rozhodnutie: predĺženie termínu dokončenia líniovej stavby” Hrnčiarske Zalužany – splašková kanalizácia”.

okresny-urad-poltar-verejna-vyhlaska-rozhodnutie-splaskova-kanalizaciaq

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci