Oznamy

Zverejnenie schváleného rozpočtu na rok 2014

Schválený rozpočet 2014 – príjmy; Schválený rozpočet 2014-výdavky

čítaj viac

Zverejnenie schváleného VZN 03/2013 – o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2014.

VZN – miestne dane na rok 2014 – schválené

čítaj viac

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA

Vážení občania, miestna organizácia Červeného kríža, v spolupráci s obcou Hrnčiarske Zalužany  organizuje SILVESTROVSKÚ ZÁBAVU (viď prílohu), na ktorú Vás týmto srdečne pozývame. Začiatok: 31.12.2013, o 20.00 hod. Hudba: MTM Revúca. Vstupné (vrátane konzumu) 12€. O polnoci  bude ohňostroj. Vstupenky je možné objednať a zakúpiť na Obecnom úrade H.Zalužany (047/5672111, ou@hrnciarskezaluzany.sk) , alebo u pani.Mariany […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 13.12.2013, o 16.45 hod

VEC: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutieObecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 13.12.2013, o16.45hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa. 3. Určenie […]

čítaj viac

Výzva na predloženie ponuky – zemný plyn 2/PPVO-2013

Obec Hrnčiarske Zalužany vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa § 155 m ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní, na dodávku tovaru  – zemného plynu , podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, platné od 01.07.2013. Príloha:Výzva na predloženie ponuky zemný […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci