Oznamy

Zverejnenie schváleného VZN č. 03/2014 o o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2015.

VZN dane 2015 – schválené;                        Prehľad sadzieb daní 2015;

čítaj viac

Informácia o začatí správneho konania – výrub stromov

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov   Mesto Poltár, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu […]

čítaj viac

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční v piatok, 12.12.2014, o 17:00 hodine.

P o z v á n k a Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch na deň 12.12.2014 /piatok/, o 17:00. hod. Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude […]

čítaj viac

Zadanie zákazky na obstaranie tovaru: zemný plyn – zverejnenie

V súlade s § ods.9 zákona  č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňujeme informáciu o zadaní zákazky  ”Dodávka zemného plynu  Hrnčiarske Zalužany 2015″ (v prílohe). Informácia o zadaní zákazky – dodávka plynu na rok 2015

čítaj viac

Návrh rozpočtu na rok 2015 – zverejnenie

prijmyrozpoctu2015;     vydavkyrozpocet2015

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci