Oznamy

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 26.6.2015, o 18:00 hod.

P o z v á n k a Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, na deň 26.6.2015 /piatok/, o 18:00 hod. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ), sa bude […]

čítaj viac

Smútočný oznam p. Jolana Sobeková

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa: 11.06.2015 vo veku 94 rokov nás navždy opustila pani JOLANA SOBEKOVÁ Posledná rozlúčka so zosnulou bude   v sobotu 13.06.2015, o 14:00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Hrnčiarskych Zalužanoch. Smútočný obrad bude pokračovať v miestnom dome smútku. smútočný oznam – p. Jolana Sobeková

čítaj viac

Zverejnenie návrhu VZN č. 02/2015 a smernice č.03/2015(stočné), ktoré budú schvaľované na najbližšom zasadnutí OZ, dňa 26.6.2015

čítaj viac

Zámer odpredaja nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – zverejnenie

Z á m e r odpredaja nehnuteľného majetku obce Hrnčiarske Zalužany podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa : – chátrajúca budova vo vlastníctve obce, ňou nevyužiteľná, s nízkou zostatkovou hodnotou, do ktorej by obec musela investovať značné finančné prostriedky […]

čítaj viac

Oznam o odstávke elektrickej energie, dňa 10.6.2015, 8:30-12:00, č.d. 51-211, 221

odstávka elek.energie

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci