Oznamy

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch zo dňa 24.10.2014 – zverejnenie

Zápisnica 5-2014 (25-2010-2014), 24.10.2014

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch bude 24.10.2014

Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 24.10.2014, o17.30hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa. 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 4. Schválenie programu zasadnutia OZ. […]

čítaj viac

Smútočný oznam pán DUŠAN MAGIC

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa 17.10.2014 nás vo veku 67 rokov navždy opustil náš občan pán DUŠAN MAGIC. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 20.10.2014, o  14.00 hodine rímsko-katolíckom kostole  v Hrnčiarskych Zalužanoch. Smútočný obrad bude pokračovať v miestnom dome smútku. Smútočný oznam p. Dušan Magic

čítaj viac

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie v našej obci v dňoch 22.10-23.10.2014

Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. oznamuje, že v termíne od 22.10.2014 7:30 do 22.10.2014 15:30 a od 23.10.2014 7:30 do 23.10.2014 16:30 bude v  obci Hrnčiarske Zalužany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta […]

čítaj viac

Zverejnenie ponukového konania na prenájom pôdy vo vlastníctve obce

Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch, na svojom zasadnutí konanom dňa 10.10.2014,  v  súlade so zákonom č.138/1991 Z.z. o majetku obci a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrnčiarske Zalužany (č.01/2012),  schválilo (uznesenie 04/2014, bod B/8) vypísanie verejnej obchodnej súťaže formou ponukového konania na prenájom pôdy vo vlastníctve obce, na parcelách 996/2, 998/3, 999/2, […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci