Oznamy

Fotografie zo šachového turnaja

Fotografie zo šachového turnaja nájdete na obecnej facebookovej stránke: https://www.facebook.com/hrnciarske.zaluzany  

čítaj viac

Pozvánka na šachový turnaj 21.5.2016

Šachový turnaj 2016

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 27.5.2016 o 18.30 hod.

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),                                na deň 27.5.2016 (v piatok), o 18:30 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu : Otvorenie zasadnutia. Zistenie spôsobilosti […]

čítaj viac

Návrhy dokumentov, ktoré budú schvaľované na najbližšom zasadnutí OZ – zverejnenie (v prílohe)

Návrh VZN 1-2016 – nakladanie s odpadmi ;                                                                                                 […]

čítaj viac

Územné rozhodnutie: SSE – Zahustenie kioskovej TS

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A                 Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E       Navrhovateľ:  Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou ELPP s.r.o., so sídlom […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci