Oznamy

Komunálne voľby v Hrnčiarskych Zalužanoch 2014 – výsledky

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014                                                                                                         […]

čítaj viac

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín – oznámenie o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.   Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch zo dňa 24.10.2014 – zverejnenie

Zápisnica 5-2014 (25-2010-2014), 24.10.2014

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch bude 24.10.2014

Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 24.10.2014, o17.30hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa. 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 4. Schválenie programu zasadnutia OZ. […]

čítaj viac

Smútočný oznam pán DUŠAN MAGIC

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa 17.10.2014 nás vo veku 67 rokov navždy opustil náš občan pán DUŠAN MAGIC. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 20.10.2014, o  14.00 hodine rímsko-katolíckom kostole  v Hrnčiarskych Zalužanoch. Smútočný obrad bude pokračovať v miestnom dome smútku. Smútočný oznam p. Dušan Magic

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci