Oznamy

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie v našej obci v dňoch 22.10-23.10.2014

Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. oznamuje, že v termíne od 22.10.2014 7:30 do 22.10.2014 15:30 a od 23.10.2014 7:30 do 23.10.2014 16:30 bude v  obci Hrnčiarske Zalužany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta […]

čítaj viac

Zverejnenie ponukového konania na prenájom pôdy vo vlastníctve obce

Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch, na svojom zasadnutí konanom dňa 10.10.2014,  v  súlade so zákonom č.138/1991 Z.z. o majetku obci a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrnčiarske Zalužany (č.01/2012),  schválilo (uznesenie 04/2014, bod B/8) vypísanie verejnej obchodnej súťaže formou ponukového konania na prenájom pôdy vo vlastníctve obce, na parcelách 996/2, 998/3, 999/2, […]

čítaj viac

Zverejnenie schváleného všeobecne záväzného nariadenia č.: 02/2014 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.

VZN č. 02-2014 o vyhradení plochy na vylepovanie plagátov – schválené

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 10.10.2014, o 16.45 hod.

Pozvánka na zasadnutie OZ 10.10.2014

čítaj viac

Fotografie z Hrnčiarskych slávností 2014 sú uverejnené v časti fotogaléria

http://www.hrnciarskezaluzany.sk/fotogaleria/

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci