Oznamy

Zverejnenie návrhu VZN č. 02/2015 a smernice č.03/2015(stočné), ktoré budú schvaľované na najbližšom zasadnutí OZ, dňa 26.6.2015

čítaj viac

Zámer odpredaja nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – zverejnenie

Z á m e r odpredaja nehnuteľného majetku obce Hrnčiarske Zalužany podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa : – chátrajúca budova vo vlastníctve obce, ňou nevyužiteľná, s nízkou zostatkovou hodnotou, do ktorej by obec musela investovať značné finančné prostriedky […]

čítaj viac

Oznam o odstávke elektrickej energie, dňa 10.6.2015, 8:30-12:00, č.d. 51-211, 221

odstávka elek.energie

čítaj viac

Verejná obchodná súťaž na prenájom pôdy vo vlastníctve obce – zverejnenie

Verejná obchodná súťaž na na prenájom pôdy vo vlastníctve obce Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch na svojom zasadnutí konanom dňa 24.4.2015, v súlade so zákonom č.138/1991 Z.z. o majetku obci a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrnčiarske Zalužany (č.01/2012), schválilo (uznesenie 02/2015, bod B/20) vypísanie verejnej obchodnej súťaže formou ponukového […]

čítaj viac

Medzinárodný šachový open turnaj Hrnčiarske Zalužany – 20.6.2015 – pozvánka

Šachový turnaj Hrnčiarske Zalužany 2015

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci