Oznamy

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, konaného dňa 6.3.2015 – zverejnenie

Zápisnica 1-2015(2-2014-2018) 6.3.2015

čítaj viac

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch č.1/2015, bod B/8 vyhlasuje termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Hrnčiarske Zalužany na deň 24. apríl 2015 Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra : 1) […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 6.3.2015, o 17:30 hod.

P o z v á n k a.    Nakoľko na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany (ďalej len “OZ”), zvolanom, podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), na deň 26.2.2015, nebolo OZ spôsobilé rokovať a uznášať sa (nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov), […]

čítaj viac

Rozpis služieb LSPP stomatológov

rozpis LSPP stomatológov

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 26.2.2015 (vo štvrtok) o 17:30 hodine

Pozvánka na zasadnutie OZ 26.2.2015

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci